Jakie możliwości daje instrument USFANG?

Spółki technologiczne takie jak Apple, Facebook czy Netflix oprócz tego, że zmieniły raz na zawsze nasze życie są również jednymi z najmocniej rosnących akcji z Wall Street. Dynamiczny wzrost wycen tych spółek doprowadził do pojawienia się głosów mówiących o kolejnej bańce rynkowej. W odpowiedzi powstał index FANG. Podczas gdy nazwa pochodzi od Facebooka, Amazona, Netflixa i Google to w samym indeksie znajduje się 10 spółek technologicznych o równych wagach. W tym artykule przedstawiamy 3 strategie wykorzystujące USFANG CFD oparty o indeks NYSE FANG+.

USFANG - najważniejsze informacje 

USFANG - kluczowe informacje o indeksie

Strategia 1 - Portfel spółek

Kontrakty CFD na indeksy mają dwie główne cechy: dźwignię i skalę. Inwestor, który chciałby zainwestować w 10 spółek technologicznych (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla i Twitter) potrzebowałby dużo kapitału. USFANG CFD nie tylko umożliwia inwestowanie we wszystkie wymienione spółki za pośrednictwem jednego instrumentu, ale również wymaga złożenia depozytu w wysokości zaledwie 10% wartości transakcji. Skala umożliwia inwestorom dostosowanie wielkości pozycji według własnych preferencji. Wartość jednego lota można obliczyć mnożąc 50 USD przez poziom cenowy indeksu, tak więc przy poziomie 2600 pkt wartość jednego lota wyniosłaby 130000 USD. Jeśli jednak inwestor chciałby zająć pozycję odpowiadającą 50000 USD może to zrobić poprzez kupno lub sprzedaż 0,38 lota. Depozyt zabezpieczający dla tej transakcji wyniósłby 4940 USD. Z tego względu USFANG jest świetnym instrumentem pozwalającym w prosty sposób uzyskać ekspozycję na kilka spółek technologicznych jednocześnie.

Strategia 2 - Gra na spadki

Inwestorzy mogą co prawda kupić akcje 10 spółek oddzielnie, ale w taka strategia sprawdzi się jedynie kiedy oczekujemy wzrostów. Co w sytuacji kiedy uważamy, że spółki technologiczne są przewartościowane? Zajęcie krótkiej pozycji na USFANG CFD umożliwia nam rozegranie takiego scenariusza. Krótka pozycja będzie zarabiać tak długo, jak długo będzie spadał USFANG. Również w tym przypadku inwestorzy mogą wykorzystać mechanizm dźwigni oraz skalę.

USFANG - gra na spadkiPomimo znacznej korekty w 2018 roku indeks NYSE FANG+ zdołał wypracować średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 23,3% pomiędzy początkiem notowań we wrześniu 2014 roku, a lutym 2019 roku. USFANG jest kontraktem CFD opartym o ten indeks i dostępnym na platformie xStation.
Przedstawione powyżej dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika, ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Strategia 3 - Zabezpieczenie spekulacyjne

Ta strategia może zostać wykorzystana przez inwestorów, którzy mają już zbudowany portfel akcji. Jeśli dany inwestorów posiada portfel warty, na przykład, 20000 USD i uważa, że spółki technologiczne są przewartościowane to może rozważyć zajęcie krótkiej pozycji na USFANG CFD (0,15 lota po cenie 2600 będzie odpowiadać ekspozycji rzędu 19500 USD). W takim scenariuszu inwestor zakłada, że spółki w jego portfelu będą zachowywać się lepiej od spółek z indeksu NYSE FANG+. Używając tej strategii inwestor może nawet zarobić w okresie spadków na szerokim na rynku akcji w sytuacji kiedy wartości USFANG CFD spadnie bardziej niż wartość jego portfela.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.