Akcie & ETF - Definice pojmů

Doba čtení: 2 minut(y)
 • Burza cenných papírů (též burza) je trh, kde se nakupují a prodávají cenné papíry. Společnosti mohou být kótovány na burze po procesu zvaném primární veřejná nabídka (IPO). Poté mohou investoři nakupovat nebo prodávat jejich akcie a burza zde funguje jako zprostředkovatel - centralizované místo, kde kupující a prodávající uzavírají transakce.  
 • Kapitalizace akcií (tržní kapitalizace) je měřítkem celkové tržní hodnoty určité společnosti. Tržní kapitalizace se vypočítá vynásobením celkového počtu akcií společnosti v oběhu aktuální tržní cenou jedné akcie. 
 • EPS (Earnings Per Share) je čistý zisk společnosti dělený počtem akcií v oběhu. Tento poměr udává, jaký zisk společnost vygeneruje na každou akcii. 
 • P/E (Price to Earnings) je cena akcie společnosti dělená ziskem za akcii. Jedná se o jeden nejpoužívanějších ukazatelů pro ocenění akcií, protože ukazuje, kolik je trh ochoten zaplatit za akcie na základě jejich minulých (trailing P/E) nebo budoucích (forward P/E) zisků.
 • Dividenda je podíl na zisku a nerozděleném zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Pokud společnost dosáhne zisku a/nebo nahromadí nerozdělený zisk, může jej buď reinvestovat do podnikání, nebo vyplatit akcionářům jako dividendu. Nejběžnějším typem dividendy je dividenda v hotovosti, což znamená, že ji společnost vyplácí přímo na obchodní účet akcionáře.
 • ROE (Return on Equity) je čistý zisk společnosti dělený vlastním kapitálem. Jedná se o měřítko ziskovosti podniku ve vztahu k vlastnímu kapitálu akcionářů. Investoři obecně preferují firmy s vyššími hodnotami ROE v rámci stejných odvětví. Tento ukazatel se může v jednotlivých odvětvích výrazně lišit. 
 • BETA je míra volatility akcie ve vztahu k širšímu trhu. Podle definice má trh (např. index S&P 500) hodnotu beta 1,0. Pokud je beta společnosti nižší než 1,0, její akcie kolísají méně než trh (defenzivní akcie - menší riziko, ale také nižší výnosy). Pokud je beta společnosti vyšší než 1,0, její akcie kolísají více než trh (ofenzivní akcie - větší riziko, ale vyšší potenciál výnosu). 
 • P/B (Price to Book value) je tržní kapitalizace společnosti na akcii vydělená její účetní hodnotou. Nízký poměr P/B může naznačovat, že je akcie buď podhodnocená, nebo čelí fundamentálním problémům. Čím vyšší je poměr, tím vyšší částku jsou obchodníci ochotni zaplatit nad její tvrdá aktiva.   
 • Skener akcií je nástroj, který pomáhá najít akcie splňující určitá kritéria a ukazatele. Umožňuje uživatelům prověřit potenciální příležitosti. Obvykle jsou takové nástroje k dispozici na obchodních platformách, mimo jiné i  v platformě xStation 5 společnosti XTB.  
 • TER (Total Expanse Ratio) je ukazatel celkových nákladů spojených se správou a provozem investičního fondu (podílového fondu nebo ETF). Tyto náklady zahrnují především poplatky za správu a další dodatečné náklady (poplatky za obchodování, právní poplatky nebo provozní náklady). Z pohledu investora platí - čím nižší TER, tím lépe. 
 • Rating ETF je hodnocení ETF prováděné specializovanými společnostmi (např. rating Morning Star, který lze nalézt i v platformě  xStation 5 - ETF skener). Tato hodnocení vycházejí z historické výkonnosti fondu v porovnání s podobnými fondy. Obecně platí, že čím vyšší rating, tím lepší.
 • Typy ETF. Existují dva hlavní typy. První, distribuční ETF (často označené jako "Dist") vyplácí všechny dividendy nebo úroky, takže investoři dostávají pravidelné platby. Druhé, akumulační ETF (často označené jako "Acc") reinvestuje výnosy zpět do fondu, což pro investory znamená výhodu složeného výnosu. 
 • Skener ETF je nástroj, který obchodníkům pomáhá najít ETF splňující určitá kritéria a ukazatele (užitečný zejména pro dlouhodobé investory). Funguje stejně jako akciový skener. Uživatelé mohou prověřovat potenciálně zajímavé ETF. Naše platforma xStation 5 má vlastní ETF skener.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.