Nejdůležitější makroekonomická data

3 minute(s)

V této lekci se budeme věnovat:

  • Která data mají tendenci mít významný dopad na finanční trhy
  • Jak by růst spotřebitelských cen mohl ovlivnit akcie, měny a další trhy
  • Proč je pro investory po celém světě důležitý ekonomický růst

Nejdůležitější makroekonomická data

Velká část fundamentální analýzy je založena na makroekonomických datech. Zatímco některé ukazatele mají větší dopad než jiné, zprávy s daty, které náhle překvapí trh - ať už se blíží původnímu očekávání, nebo jsou nižší - mohou způsobit značnou volatilitu na trhu.

Začněme zavedením klíčových makroekonomických ukazatelů, které mohou řídit trh.

Zaměstnanost - pulz ekonomiky

Snad jedním z nejdůležitějších ukazatelů hospodářského zdraví je zaměstnanost. To proto, že ovlivňuje všechny aspekty ekonomické aktivity od poptávky až po nabídku.

Míra nezaměstnanosti ukazuje procentní podíl celkové nezaměstnané pracovní síly, a to té, která aktivně hledá zaměstnání a chce pracovat. Trvalý nárůst míry nezaměstnanosti je projevem zhoršující se ekonomické situace v zemi. Je finančními trhy negativně vnímán jako signál k ústupu od dané měny. Trh obvykle dospívá k závěru, že čím vyšší je míra nezaměstnanosti, tím slabší je měna.

NFP: Změna zaměstnanosti v nezemědělských sektorech

Jedním z nejvíce sledovaných makroekonomických dat moderní doby je americká Změna zaměstnanosti v nezemědělských sektorech (Non-Farm Payrolls / NFP). NFP jsou zveřejňovány každý první pátek v měsíci přibližně ve 14:30, ukazují informaci o nově vytvořených pracovních místech v nezemědělském sektoru a míře nezaměstnanosti za předchozí měsíc.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé tvoří téměř 70 % americké ekonomické aktivity, je stav trhu práce mimořádně důležitý pro celkovou prosperitu země.

Pokud je růst NFP vyšší, než se očekávalo, znamená to, že americký trh práce posiluje, zlepšuje vyhlídky americké ekonomiky a často má pozitivní vliv na americký dolar a americké akcie.

Pokud je výsledek NFP slabší, než se očekávalo, nebo dokonce dochází ke ztráte pracovních míst, může mít výsledek opačný účinek, tlumící vyhlídky americké ekonomiky a oslabení amerického dolaru a amerických akcií. Může také vyvolat nárůst ceny zlata, pokud by investoři hledali drahocenný kov jako bezpečné útočiště.

Inflace – klíč k rozhodnutí centrální banky

Hlavním cílem centrálních bank je podpora cenové stability v ekonomice. Cenová stabilita se měří jako změna inflace, takže investoři monitorují inflační zprávy jako vodítko, pokud jde o budoucí průběh politik centrálních bank.

CPI Index spotřebitelských cen

CPI je pravděpodobně nejdůležitější ukazatel inflace. Jedná se o statistický odhad vytvořený pomocí cen vzorku reprezentativních položek, jejichž ceny jsou pravidelně shromažďovány. CPI jednoduše měří růst cen zboží a služeb a vypočítává se pro různé kategorie a podkategorie.

Pokud je zveřejnění CPI vyšší než očekávání, znamená to, že inflační tlak je vysoký a centrální banka by mohla zvýšit úrokové sazby, což by mohlo vést ke zvýšení hodnoty měny.

Obecně řečeno se centrální banky snaží čelit růstu inflace vyššími úrokovými sazbami, což může vést k posílení měny. Nízká míra inflace je na druhé straně potlačena nižšími úrokovými sazbami, což může vést k oslabení měny.

HDP - skutečný teploměr ekonomiky

HDP - hrubý domácí produkt - je nejširším ukazatelem ekonomiky země a vykazuje celkovou tržní hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených v daném roce. HDP má dopad na osobní finance, investice a růst pracovních míst. Investoři sledují růst země nebo ekonomiky, aby rozhodli, zda by měli upravit rozdělení svých aktiv. Rovněž porovnávají míry růstu jednotlivých zemí s cílem rozhodnout, kde by mohla být nejlepší příležitost. Taková strategie zahrnuje nákup akcií společností, které se nacházejí v rychle rostoucích zemích. Například, pokud vidíte, že HDP v Německu rychle stoupá a že ekonomika překoná ostatní, můžete si koupit CFD na základě DE30 (hlavní index německé burzy DAX), protože by mohl růst rychleji než akciové trhy ostatních zemí.

"Pozor" na volatilitu trhu

Každý den, téměř každou hodinu, se publikuje mnoho makroekonomických údajů – přehlcení je tedy velmi snadné. Jako obchodník však musíte vědět, které zprávy mohou ovlivnit vaše otevřené pozice a co je opravdu vhodné sledovat. Na začátku své obchodní cesty stojí za to, zaměřit se na 3 výše uvedené ukazatele, než se hlouběji podíváme na další data, jako je spotřebitelský sentiment, obchodní průzkumy nebo dokonce maloobchodní tržby.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."