Riziko, zisk a pravděpodobnost

3 minute(s)

V této lekci se naučíme:

  • Proč je poměr rizika ku zisku důležitý pro obchodování
  • Jaký je nepopulárnější poměr rizika ku zisku
  • Proč je pravděpodobnost klíčovým faktorem pro obchody

Riziko, zisk a pravděpodobnost

Poměr rizika ku zisku, neboli "Risk Reward Ratio" (RRR), je používán velkým množstvím obchodníků k porovnání předpokládaného výnosu z obchodu a podstupované riziko k realizaci zisku. Abychom si RRR spočítali, stačí když si vezmeme částku, kterou budeme brát jako náš potenciální zisk a vydělíme ji částkou, která představuje naši potenciální ztrátu z obchodu. Dobře se počítá, když používáme SL/TP.

Nekteré z nejačastěji používaných RRR jsou při poměru zisk:riziko 2:1, 3:1 a 4:1 a tyto se mění v závyslosti na strategii a obchodu. Samozřejmě jsou tu i jiné aspekty, které mohou ovlivňovat riziko na obchod, jako je například řízení peněz (money management) a volatilita instrumentu, ale když máme dobře nastavené RRR, může nám to pomoci úspěšně řídit obchody.

Příklady poměrů Zisk:Riziko (RRR)

Představte si, že obchodujete na long ABC akcie. Nakoupíte si 100 lotů, což se ve skutečnosti bude rovnat 100 ks akcií a pokud byla jejich nominální hodnota 500 Kč/ks, máte nakoupeno v celkové nominální hodnotě za 50 000 Kč. Na základě odhadu věříme, že cena těchto akcií dosáhne 750 Kč/ks. Nastavíme si svůj stop loss na 375 Kč, abychom se ujistili, že naše ztráta nepřekročí částku 12 500.

V tomto případě jsme ochotni riskovat 125 Kč k potenciálnímu výnosu 250 Kč za akcii, pokud bude náš obchod úspěšný. Protože riskujeme polovinu částky, než pro kterou si jdeme, je naše RRR 2:1. Kdybychom si na každou akcii chtěli vzít profit o velikosti 375 Kč, pak by RRR byl 3:1 a tak dále. Proto se dá říci, že jeden obchod, který nám výjde, může zaplatit velké množství ztrátových obchodů.

Je důležité si vždy pamatovat, že RRR nám pomáhá jen zajistit výnosnost z obchodu, ale neříká nám, jakou pravděpodobnost máme na úšpěšný obchod.

Důležitá fakta o RRR

Hodně obchodníků cílí své RRR na méně než 1:1, takže mají ztrátu nastavenou větší, než kolik z jednoho obchodu plánují zisk, pokud by k němu došlo. Podstupují tedy velice rizikové obchody. Pozitivní zisk:risk podíl jako 2:1 nám ukazuje, o kolik je plánovaný profit větší než potenciální zráta. Takže pokud nás zasáhne ztrátový obchod, tak budeme potřebovat jeden ziskový, abychom se dostali do zisku celkově.

O něco níž vidíte tabulku s různým nastavením RRR ukazujicí dopad na naše zisky a nebo ztráty při pravděpodobnosti 50 % za 10 obchodů. Tabulka počítá s obchodem, kde je ztráta £100 a podle RRR se dopočítává zisk.

Můžete jasně vidět, jaký pozitivní dopad má RRR na náš čístý zisk.

Risk Reward Ration - tabulka s přkladem

Pravděpodobnost je klíč

Zmiňovali jsme pravděpodobnost už v začátku, ale podívejme si na ni podrobněji.

Pro příklad jsme udělali 100 obchodů a 60 z nich bylo úspěšných. To nám dává – nebo spíš našemu obchodnímu systému – pravděpodobnost 60 % na úspěšný obchod. Pravděpodobnost záleží na naší obchodní strategii i na psychologických aspektech dodržovat systém.

Naším cílem je vstupovat do trhu s vysokou pravděpodobností na ziskový obchod. Vyhledávání paternů zlepšuje naše šance na úspěch. Proč? Protože už jen to, že se objeví, může způsobit specifický pohyb ceny. Hledáním paternů se vlastně snažíme najít větší pravděpodobnost na vstup do úspěšné pozice.

Vyberte si to, co bude fungovat pro Vás

Každý obchodník má svou vlastní strategii a RRR, která nejvíce sedí jeho osobnosti. Jednou z největších výzev v obchodování je najít takový systém, který Vám bude sedět a stejně si určit, pro jak vysoký zisk půjdete a kolik budete ochotni riskovat. Toto nastavení je individuální a to Vaše nemusí být nejlepší volbou pro někoho jiného.

Když budeme přemýšlet o toleranci rizika, zamyslete se, kde si myslíte že jste a jaké riziko dokážete v pohodě přijmout. Jste rizikově vyhraněni, a nebo zvládnete větší míru rizika? Nebo otevíráte velké pozice záměrně, protože se Vám líbí adrenalin?

Nejzajímavější věcí je nastavit si systém rizika a výnosu tak, aby Vám z tradingu zajistil co nejlepší výdělek, jak je to jenom možné. Neexistuje žádné univerzální nastavení. Prostě si musíte sami najít takové nastavení, aby co nejvíce vyhovovalo Vám a zároveň se hodilo k Vaší strategii.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."