Supporty a rezistence

2 minute(s)
  • Support a rezistence (S/R úrovně) označují cenovou úroveň trhu, kterou finanční instrument obtížněji překonává
  • Support zastavuje propad ceny pod určitou hladinu
  • Rezistence zastavuje růst ceny nad určitou hladinu
  • Porozumění a identifikace supportů a rezistencí je důležité pro technickou analýzu a obchodování
  • Existuje velké množství nástrojů pro nalezení těchto klíčových úrovní


Co jsou supporty a rezistence?

Hladina supportu se nachází pod aktuální cenou instrumentu a představuje cenovou úroveň, kde má cena tendenci zastavit svůj pokles. To znamená, že na této hladině může dojít s větší pravděpodobností k odrazu ceny směrem nahoru, než k průrazu hladiny směrem dolů.

Hladina rezistence se nachází nad aktuální cenou instrumentu a představuje cenovou úroveň, kde má cena tendenci zastavit svůj růst. Obdobně jako v případě supportu to znamená, že na této hladině může dojít s větší pravděpodobností k odrazu ceny směrem dolů, než k průrazu hladiny směrem nahoru.

Když je dosažená hladina supportu nebo rezistence, obvykle dojde k jejímu průrazu, nebo odrazu a pohyb ceny pokračuje, dokud nenalezne další hladinu supportu/rezistence.


Supporty a rezistence jsou klíčové úrovně pro technickou analýzu. Na těchto úrovních obchodníci často otevírají své obchody a čekají na odraz, nebo průraz těchto úrovní. Odraz je více pravděpodobný, než průraz. Pokud k průrazu dojde, může to být signál obratu trendu alespoň z krátkodobého hlediska.

Po prolomení supportu se tato úroveň mění na úroveň rezistence a po prolomení rezistence se tato úroveň mění na úroveň supportu.


Jak nalézt hladiny supportu a rezistence?

Existuje veliké množství nástrojů a metod, které pomáhají identifikovat úrovně supportů a rezistencí:


Ukázky některých nástrojů zmíněných výše:

Supporty a rezistence v platformě xStationNa obrázku vidíme graf instrumentu S&P 500 (US500), na kterém se zformovala trendová linie. Tato trendová linie představuje úroveň supportu, která nedovoluje trhu průraz.

Supporty a rezistence v platformě xStationTento příklad znázorňuje jednoduchý klouzavý průměr na trhu se stříbrem (SILVER). Na obrázku můžeme vypozorovat, že tento průměr představuje významnou hladinu rezistence, která se po prolomení mění na úroveň supportu.

Supporty a rezistence v platformě xStationNa obrázku lze vidět měnový pár USDCHF, na kterém nejvyšší vrchol vytvořil významnou oblast rezistence. Po přiblížení ceny k této hladině ji trh prolomil jen se stínem svíček a ne celým tělem.

Na závěr lze říci, že existuje velké množství metod určování úrovní supportů a rezistencí a do jisté míry může být i samotná technická analýza interpretována jako analýza supportů a rezistencí.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.