Úrokové sazby

Doba čtení: 1 minut(y)
  • Úrokovou sazbu můžeme definovat jako poplatek za půjčení určité sumy peněz vyjádřený v %.
  • Představuje odměnu, kterou požaduje věřitel od dlužníka za poskytnutí určitého obnosu peněz.
  • Poplatek za půjčení vzniká tím, že věřitel ztrácí možnost svoje finanční prostředky reinvestovat.

Úrokové sazby mohou být stanoveny centrálními bankami nebo vládou a jsou velmi významným nástrojem monetární politiky státu. Úrokové sazby jsou také výrazně propojeny s faktory, jako je inflace nebo míra nezaměstnanosti.
 

Proč banky snižují úrokové sazby?

Banky snižují úrokové sazby tehdy, když chtějí zvýšit ekonomickou aktivitu v zemi pomocí růstu investic a spotřeby. Tímto způsobem se stávají půjčky atraktivnějšími. Snížení úrokových má vliv na cenu měny daného státu, a to takový, že cena této měny na forexovém trhu klesá, protože se tato měna stává pro investory kvůli nižším výnosům méně atraktivní.
 

Proč banky zvyšují úrokové sazby?

Banky zvyšují úrokové sazby tehdy, když chtějí snížit atraktivitu úvěrů. Tato snaha vychází ze zájmu snížit ekonomickou aktivitu, která zvyšuje inflaci. Zvýšení úrokových sazeb způsobuje růst cen měn na forexovém trhu, protože se stávají pro investory více atraktivní.

Analýza úrokových sazeb je jednou z klíčových složek fundamentální analýzy. Více informací najdete zde.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa