CAD i MXN zyskują po informacjach od Mnuchina

18:02 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Sekretarz Skarbu Skarbu, Steven Mnuchin stwierdził, że USA jest blisko umowy z Kanadą i Meksykiem w sprawie taryf
  • Lighthizer informuje, że dzisiaj odbędzie się spotkanie w Freeland, które ma przyczynić się do usunięcia taryf na stal i aluminium w ramach umowy USMCA (dawniej NAFTA)
  • CAD i MXN mocno zyskują po tej infromacji

Steven Mnuchin powiedział, że USA są blisko podpisania umowy z Kanadą i Meksykiem w sprawie taryf. Wcześniej spekulowano na temat wyższych stawek, które miałyby uniemożliwić tranzyt chińskich dóbr do USA właśnie przez kraje ościenne czyli Meksyk i USA. Potwierdzeniem tych informacji są także słowa Roberta Lighthizera, Sekretarza do Spraw Handlu, który powiedział, że dzisiaj dojdzie do spotkania we Freeland w Kanadzie, które ma umożliwić usunięcie taryf na stal i aluminium w ramach umowy USMCA. Jest to oczywiście dobra informacja dla CAD i MXN, które mocno zyskują w ostatnich kilkudziesięciu minutach.

USDCAD odbija od oporu i kieruje się w rejony widziane ostatnio w piątek po świetnym NFP z Kanady.

Źródło: xStation5.

USDMXN spada jeszcze mocniej, lecz obecnie znajduje się na krótkoterminowym wsparciu, co może dawać nadzieję na szybkie odreagowanie. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, to otworzy to drogę do dalszych spadków.

Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

 

  

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót