Kalendarz Ekonomiczny: Dane o sprzedaży nieruchomości w USA

08:46 23 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Oczekuje się, że węgierski bank centralny utrzyma stopy procentowe bez zmian
  • Dane dotyczące sprzedaży domów w USA a także publikacja regionalnego indeksu Fed z Richmond
  • Wyniki polskiej produkcji budowlanej nakreślą tło dla inwestycji w drugim kwartale

10:00 - Polska produkcja budowlana w czerwcu: Najnowsze dane za czerwiec (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw) można określić jako nieco rozczarowujące. Jednakże, taki obrót spraw tłumaczony jest głównie paroma czynnikami. Wśród nich możemy wyróżnić wyjątkowo wysoką temperaturę, a także 2 dni robocze mniej w ujęciu rocznym. Powyższe czynniki mogą odegrać ważną rolę również dzisiaj, dlatego konsensus rynkowy zakłada, że wzrost produkcji budowlanej o 3,5% r/r może być trudnym pułapem do osiągnięcia. Dzisiejsza publikacja rzuci więcej światła na tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w gospodarce w drugim kwartale.

14:00 - Decyzja banku centralnego Węgier w sprawie stóp procentowych: Konsensus rynkowy nie zakłada zmian w polityce pieniężnej. Dlatego 2-tygodniowa stopa repo banku powinna zostać utrzymana na poziomie 0,9%.

15:00 - Indeks cen nieruchomości w USA za maj. Mediana prognoz Bloomberga wskazuje na wzrost o 0,4% m/m.

16:00 - Dane o sprzedaży domów w USA w czerwcu i regionalny indeks Fed z Richmond za lipiec. Rynek nieruchomości w USA po raz kolejny wyhamował swoje tempo wzrostu. Jest to o tyle ciekawe zjawisko, że informacje, które dochodzą ze świata polityki monetarnej są raczej pozytywne dla rynku nieruchomości. Jeśli Fed dokona kilka obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku kwartałów, może to znacznie obniżyć oprocentowanie kredytów hipotecznych. Konsensus rynkowy zakłada, że sprzedaż domów na rynku wtórnym spadnie o 0,4% m/m, do poziomu 5,32 mln. Z kolei mediana szacunków dotyczących regionalnego indeksu Fed z Richmond wskazuje na lekkie odbicie do 5 z 2 punktów. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót