Produkcja przemysłowa poniżej oczekiwań

15:22 15 marca 2019

Podsumowanie:

  • Dane o produkcji przemysłowej za lity rozczarowują rynek
  • Produkcja przemysłowa 0,1% m/m wobec 0,4% konsensusu oraz -0,4% m/m w styczniu
  • Przetwórstwo przemysłowe -0,4% m/m wobec konsensusu 0,3% m/m oraz -0,5% w styczniu
  • Negatywne rewizje
  • Spada poziom utylizacji fabryk do 78,2% z poziomu 78,3%, oczekiwano wzrostu

Generalnie widać rozczarowanie w danych. Jest to powiązane między innymi z zamówieniami, które w poprzednich miesiącach nie należały do najlepszych, co widać obecnie w słabszych danych o produkcji. Co ciekawe dane sondażowe, czyli indeksy PMI czy ISM wskazywały na gorszą sytuację, ale wydawałoby się, że tzw. „twarde odczyty” powinny być nieco lepsze. Dane te powinny być traktowane negatywnie. Widać również negatywną reakcję na dolarze. EURUSD odbija z okolic poziomu 1,1300 wraz ze spadkiem rentowności w USA.

EURUSD wzrasta nieco po publikacji słabszych danych o produkcji przemysłowej z USA. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót