Słabsze dane z USA

14:38 24 maja 2019

Podsumowanie:

  • Zamówienia na środki trwałe gorsze od rynkowych oczekiwań
  • Negatywne rewizje poprzednich odczytów
  • Uzasadnienie spadku indeksu PMI dla przemysłu

Za nami w zasadzie najważniejszy odczyt dzisiejszego dnia w postaci zamówień na dobra trwałe ze Stanów Zjednoczonych za kwiecień. Dane te jak sama nazwa wskazuje dotyczą zamówień, wobec czego mają one realne przełożenie na produkcję przemysłową w przyszłości. Wobec spadku zamówień na kwiecień teoretycznie powinniśmy spodziewać się słabszych danych dotyczących produkcji przemysłowej za maj czy kolejne miesiące. W tym momencie nie dziwi wobec tego słabszy odczyt indeksu PMI dla przemysłu, który zbliżył się do poziomu 50 punktów. Jest to kolejna cegiełka, która wskazuje na spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Dane wypadły następująco:

  • Zamówienia wszystkie: -2,1% m/m (oczekiwano -2,0% m/m, poprzednio: 1,7% m/m)
  • Zamówienia bazowe: 0,0% m/m (oczekiwano, 0,2% m/m, poprzednio: -0,5% m/m)
  • Aktywa na dobra kapitałowe z wyłączeniem zbrojeń: -0,9% m/m (oczekiwano -0,3%  m/m; poprzednio: 0,3% m/m)

Dolar amerykański praktycznie nie reaguje na opublikowane dane. W tym momencie para odrabia wcześniejsze straty i ponownie przymierza się do testowania poziomu 1,1200. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót