Jakie są źródła przychodów XTB?

Źródła przychodów, Spread, Opłaty transakcyjne, Market making

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-08-22 14:56:04

Zasadniczo XTB czerpie przychody z trzech głównych źródeł - spreadów, opłat i market makingu.

  • Spread transakcyjny:

XTB wykonuje dziennie tysiące zleceń, a transakcje zawierane przez klientów nierzadko redukują się nawzajem (offsetują) i tym samym zmniejszają znacznie lub całkowicie ekspozycję firmy na ryzyko rynkowe. Przykładowo, jeżeli jeden klient kupił 1 lot EURUSD, drugi klient sprzedał 1 lot EURUSD, to XTB nie posiada żadnej ekspozycji na ryzyko rynkowe. W takim przypadku przychodem XTB jest spread transakcyjny, czyli różnica pomiędzy cenami bid i ask. W skali roku spread transakcyjny stanowi ponad 60% za lata 2018-2019 oraz 54% za 2020 przychodów XTB i jest głównym źródłem przychodów Spółki.

  • Opłaty transakcyjne:

Kolejnym źródłem przychodów XTB są opłaty transakcyjne oraz punkty swapowe, czyli koszty wynikające z różnicy w stopach procentowych dwóch instrumentów lub wynikające z przechowania pozycji. XTB szacuje tą wartość na około 10-15% przychodów w skali roku.

  • Market making:

Pozostała część przychodów XTB to faktyczny market making, czyli animowanie rynku i stawianie się w roli drugiej strony każdej transakcji. Okazuje się, że stanowi on średnio około 20-30% przychodów. Oczywiście wartość ta zmienia się w zależności od badanego okresu (ze względu na zmienność krótkoterminową), ale w długim terminie zbiega ona do zera, a rośnie udział przychodów ze spreadu. Poniższa tabela jest częścią rocznego skonsolidowanego sprawozdania Spółki i prezentuje procentowy udział poszczególnych kategorii przychodów XTB w wyniku z operacji na instrumentach finansowych brutto w latach 2018-2021.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,