BREAKING: EUR se po údajích o německém CPI stahuje zpět

13:05 28. září 2023

Dnes ve 14:00 byla zveřejněna blesková zpráva o německém indexu spotřebitelských cen za září. Trh očekával zpomalení celkového německého CPI ze srpnových 6,1 % r/r na 4,6 % r/r v září. Čtení CPI na úrovni jednotlivých států zveřejňovaná v průběhu dne skutečně naznačovala, že by mohlo dojít ke znatelnému zpomalení. Dnes ráno zveřejněné bleskové údaje o CPI ze Španělska však ukázaly nečekané zrychlení.

Aktuální údaje z Německa potvrdily výrazné zpomalení, které se očekávalo, a vykázaly mírně nižší než očekávaný údaj 4,5 % meziročně.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Údaje o německém CPI za září

  • Meziroční: 4,5 % meziročně oproti očekávaným 4,6 % meziročně 
  • Měsíční: 0,3 % m/m oproti očekávaným 0,3 % m/m

Údaje o CPI na úrovni německých států

  • Severní Porýní-Vestfálsko: 4,2 % r/r vs. 5,9 % r/r předtím
  • Hesensko: 4,7 % r/r vs. 6,0 % r/r dříve
  • Bavorsko: 4,1 % r/r oproti předchozím 5,9 % r/r
  • Braniborsko: 5,6 % meziročně vs. 7,1 % meziročně dříve
  • Bádensko-Württembersko: 5,1 % meziročně vs. 7,0 % meziročně dříve
  • Sasko: 5,4 % meziročně vs. 6,8 % meziročně dříve


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa