Ceny kanceláří v USA na pokraji krachu: Průzkum agentury Bloomberg📌

17:51 2. října 2023

Podle průzkumu agentury Bloomberg Markets Live Pulse se očekává, že ceny kanceláří v USA se budou propadat a trh komerčních nemovitostí bude čelit pokračujícímu poklesu po dobu nejméně dalších devíti měsíců. Přibližně dvě třetiny respondentů se domnívají, že americký trh s kancelářskými prostory se po výrazném poklesu dočká pouze oživení. To představuje výzvu pro dluh v hodnotě 1,5 bilionu USD v oblasti komerčních nemovitostí, který je splatný do konce roku 2025, zejména pokud je přibližně 25 % tohoto dluhu vázáno na kancelářské budovy. Kromě toho zpřísňující kampaň Federálního rezervního systému negativně ovlivnila hodnotu komerčních nemovitostí tím, že zvýšila náklady na financování.

Na sektor nemovitostí mají vliv faktory, jako jsou vyšší úrokové sazby a chování nájemců. Zvýšené úrokové sazby mohou mít dopad na vlastníky komerčních nemovitostí, zejména na ty, kteří mají dlouhodobé financování s pevnou úrokovou sazbou, a na nájemce s dlouhodobými nájemními smlouvami, až po několika letech. Kromě toho se v USA projevuje neochota kancelářských pracovníků vracet se na svá pracoviště, a to více než u jejich protějšků v Evropě nebo Asii. Toto váhání je částečně přičítáno nedostatečným možnostem veřejné dopravy. Průzkum ukázal, že 20 % respondentů se během pandemie přestěhovalo dále od svých kanceláří, což pro mnohé z nich znamenalo delší dojíždění z důvodu stěhování nebo omezení dopravní obslužnosti v období pandemie.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

V reálných hodnotách celého realitního sektoru vidíme, že ceny jsou v současné době relativně vysoké. Index cen nemovitostí očištěný o inflaci je na grafu vyznačen žlutou čarou. V tuto chvíli jsou ceny nemovitostí vyšší než na vrcholu před krizí v roce 2008.

Prodej domů na sekundárním trhu má nadále silně klesající tendenci. Vysoké úrokové sazby a snižující se přebytky hotovosti mezi spotřebiteli vytvářejí tlak na sekundární trh. Na druhé straně prodej nových domů zůstává zatím vysoký, protože pro developery bylo výhodné stavět kvůli vysokým reálným cenám nemovitostí a mnoho investorů se rozhodlo investovat svůj kapitál na primárním trhu, aby ochránili svůj kapitál před inflací. Nedávné údaje však ukazují, že i tento sektor začíná oslabovat.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa