Komentáře Bowmana a Dalyové k politice Fedu a americké ekonomice 💵

18:45 22. září 2023

Mary Dalyová a Michele Bowmanová z Federálního rezervního systému se dnes vyjádřily k americké ekonomice. Vyjádření Dalyové - v němž bylo možné spatřovat větší nejistotu a "spokojenost" s dosavadními účinky politiky Fedu - bylo rozhodně holubičí ve srovnání s Bowmanovou, která signalizovala podporu více než jednoho dalšího zvýšení sazeb, což signalizuje, že současná politika celkově nemusí být při pohledu na tempo expanze ekonomiky stále dostatečně restriktivní.

Fed Dalyová

 • Nevíme, zda bychom měli úrokové sazby držet, nebo udělat více. 
 • Nebudeme spokojeni, dokud si nebudeme jisti, že se inflace vrací na cestu zpět ke stabilitě.
 • Nejsem připraven vyhlásit vítězství, ale trh práce se postupně ochlazuje. Posledních několik měsíců máme dobré údaje, inflace klesá.
 • Udržení úrokových sazeb tento týden neurčuje, co budeme dělat příště, ale musíme jít pomaleji.
 • Sazby držíme, abychom shromáždili informace a zjistili, zda je další zvyšování skutečně nutné. Nezvýšili jsme je, protože uznáváme, že jsme blíže cíli.
 • Americká ekonomika je na vzestupu a má příznivou dynamiku. Trh práce je stále napjatý, ale jeho ochlazení je dobrou předzvěstí pro inflaci
 • Vidíme známky toho, že poptávka v reakci na vyšší úrokové sazby poněkud zpomaluje

Fed Bowman

 • Očekávám, že pokrok v oblasti inflace bude za současných podmínek pravděpodobně pomalý, což naznačuje potřebu ještě přísnější politiky.
 • ekono mika nadále roste solidním tempem při solidních spotřebitelských výdajích a solidním růstu počtu pracovních míst.
 • Aby se inflace včas vrátila na 2% úroveň, bude třeba, aby politika Fedu zůstala po určitou dobu na restriktivních úrovních.
 •  Bankovní úvěrové standardy se zpřísnily, ale nejsou patrné žádné známky prudkého omezení úvěrů, které by výrazně zpomalilo ekonomiku.
 • Na trhu práce vidím známky zlepšení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Pokud bude inflace příliš vysoká, budu akceptovat zvýšení úrokových sazeb.


Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa