Nové prognózy EIA týkající se ropy a zemního plynu

20:10 6. června 2023

Správa energetických informací USA (EIA) dnes zveřejnila novou zprávu o krátkodobém výhledu energetiky (STEO). Zpráva především uvádí, že omezení nabídky ze strany OPEC povede v příštích pěti čtvrtletích k poklesu světových zásob ropy. Je však důležité poznamenat, že tento pokles bude velmi malý a trh zůstane vyrovnaný. Proto EIA očekává cenovou stabilitu, přičemž v letošním roce se bude cena ropy Brent pohybovat v průměru kolem 79 USD a v příštím roce kolem 83 USD.

Dlouhodobá prognóza cen ropy byla revidována směrem nahoru. EIA očekává pokles zásob ve 3. čtvrtletí a cenový skok ve 4. čtvrtletí. Zdroj: EIA

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Pokud jde o trh se zemním plynem, EIA uvádí, že těžba plynu je v průměru na vysoké úrovni. Očekává se však, že v následujícím roce bude produkce v průměru nižší, než se původně předpokládalo. EIA poukazuje na mírný nárůst spotových cen, i když je třeba mít na paměti, že prognóza se z velké části opírá o křivku futures, která je v současné době ve výrazném contangu.

Předpověď cen zemního plynu od EIA se do značné míry opírá o křivku futures. EIA očekává, že bude pokračovat poměrně výrazný převis nabídky zemního plynu nad poptávkou, což může omezit potenciál velkého růstu cen. Nicméně pokud by se těžba v USA začala potýkat s problémy, například v důsledku poklesu počtu vrtných souprav na zemní plyn, nelze vyloučit ani podprůměrnou tvorbu zásob. Zdroj: EIA


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět