Komentarz walutowy – Szczyt podwyżek już bliski?

10:05 24 czerwca 2022

Na Wall Street euforia po ostatnim wyraźnym spadku rentowności, pomimo wciąż mizernych sygnałów z gospodarki oraz postawie Fed nastawionej na walkę z inflacją. Z kolei w Polsce również spadek rentowności i sygnały z innych banków centralnych, że szczyt stóp procentowych może znajdować się bardzo blisko. Czy z rynku dochodzą do nas faktyczne sygnały zmian, które doprowadzą do stałej poprawy nastrojów? Czy jest to jedynie krótka faza ożywienia, po której nastąpi powrót do silniejszych spadków?

Na Wall Street doszło do naprawdę sporego ożywienia. Nasdaq, który jest najbardziej narażone na wysokie stopy procentowe zyskał niemal 2% w odpowiedzi na spadek rentowności. Słabe dane ze Stanów Zjednoczonych, które pokazują hamowanie aktywności gospodarczej wcale nie zmieniają postawy Fed. Powell przed Kongresem, Waller czy Bowman wskazywali, że stopy procentowe najprawdopodobniej podniesione zostaną o 75 punktów bazowych w lipcu, po czym nastąpią podwyżki o 50 pb. Rynek jednak zaczął wyceniać swoje i widzi, że po tym okresie dalsze podwyżki nie nastąpią. To właśnie dlatego obserwujemy odwrót rentowności czy również pozytywne reakcje na rynku giełdowym. Mimo tego, że podwyżki wg rynku mogą być ograniczone, dolar pozostaje stabilny, cały czas w okolicach poziomu 1,05 w zestawieniu z euro. Warto jednak pamiętać, że do gry przystępuje również Europejski Bank Centralny, więc może się okazać, że to ostatnie chwile mocniejszego dolara.

Z nadzieją w przyszłość patrzy również złoty, czy również polski rynek akcyjny. Potężne cofnięcie się rentowności może sugerować, że wcale nie powinniśmy oczekiwać dwucyfrowych stóp procentowych. Bank Czech podniósł w tym tygodniu o mocne 125 punktów bazowych do poziomu 7,25%. Bank centralny Węgier wstrzymał się z kolejnym ruchem zatrzymując się na poziomie 7%. Teoretycznie mogłoby to oznaczać, że do takiego zakresu powinniśmy również zmierzać w Polsce. Być może doświadczymy jeszcze dwóch podwyżek o 50 pb, być może nastąpią po nich jeszcze podwyżki o 25 pb. Niemniej widać, że RPP może też reagować na potencjalne widmo spowolnienia, choć nie jest wykluczone, że na jesień ponownie doświadczymy dalszych globalnych problemów gospodarczo-inflacyjnych, jeśli w Chinach dojdzie do kolejnej fali koronawirusa, która ponownie zatrzyma globalny łańcuch dostaw.

O poranku widać ożywienie na większości rynków akcyjnych. Z kolei sytuacja złotego nie wygląda źle, choć po chwilowej euforii widać lekkie osłabienie. Za dolara po 10:00 musimy płacić 4,4755 zł, za euro 4,7123 zł, za funta 5,4923 zł, za franka 4,6568 zł.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót