Pszenica i kukurydza w górę po publikacji raportu WASDE

18:41 11 czerwca 2019

Amerykański Departament Rolnictwa opublikował raport dotyczący trendów popytowo-podażowych na rynku zbóż punktualnie o godzinie 18:00. Każdy raport WASDE jest uważnie śledzony przez inwestorów z rynku surowcowego. Sprawdźmy jak reaguje cena kukurydzy i pszenicy.

Najważniejsze dane z raportu:

  • USDA obniżyła szacunki bardziej niż oczekiwał tego rynek 
  • Prognoza dla produkcji kukurydzy obniżyla się o 9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, do 13,68 mld buszli
  • Prognoza dla produkcji pszenicy nieznacznie podniesiona, z 1,897 mld do 1,903 mld buszli
  • Prognoza dla soi została utrzymana na poziomie 4,15 mld buszli

Kukurydza (CORN) w górę

Patrząc typowo techniczne na wykres, istnieje szansa na wybicie z lokalnej konsolidacji. Jeżeli górne ograniczenie “boxa” zostanie pokonane, ruch wzrostowy może przybrać na sile. W konsekwencji może się rozpocząć kolejny impuls w górę. Przebicie poziomu 440 centów za buszel powinno być zapalnikiem dalszego ruchu w kierunku północnym.

Źródło: xStation5


Cena pszenicy (WHEAT) również rośnie

Wyraźny ruch w górę możemy obserwować także na pszenicy. Tutaj podobnie jak na kukurydzy, mogliśmy w ostatnim czasie obserwować konsolidację. Jeżeli poziom 520 zostanie pokonany, ruch w górę powinien przyspieszyć.

Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót