Rodzaje realizacji zleceń

Zlecenie w trybie Market oraz Instant

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:33:21

XTB oferuje dwa rodzaje realizacji (tzw. typy egzekucji) zleceń klientów:

a) Zlecenie w trybie Market (rachunki Standard oraz PRO)

Zlecenia w trybie Market wykonywane są po aktualnej cenie rynkowej. Oznacza to, że cena widoczna w platformie nie jest gwarantowana, a zlecenie kupna/sprzedaży będzie oparte na najlepszej cenie, jaką XTB może zaoferować w danym momencie, bez uzyskiwania dodatkowych potwierdzeń Klienta, nawet jeśli od momentu jego wysłania cena rynkowa zmieni się (na korzyść lub niekorzyść klienta). W odróżnieniu od zleceń instant, zaletą tego typu zleceń jest brak problemów związanych z ich realizacją. Wadą natomiast fakt, że klient nie ma pewności po jakiej cenie zlecenie zostanie zrealizowane (zwłaszcza w przypadku dużej zmienności na rynkach).

Innymi słowy: zlecenia market gwarantują realizację*, a nie cenę.

Spread transakcyjny

Spread na instrumentach finansowych na rachunkach PRO oraz Standard jest zmienny i uzależniony od wielu czynników takich jak: zmienność instrumentu, dostępna płynność, czas dnia, sytuacja ekonomiczna czy marża XTB. Spółka dokłada największej staranności, aby oferowany spread był zgodny z wartościami docelowymi prezentowanymi w Tabelach Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

b) Zlecenie w trybie Instant (rachunki Basic oraz rachunki Old Standard**)

Zlecenia w trybie Instant wykonywane są po cenie widocznej w platformie transakcyjnej w momencie składania zlecenia. Klient, wysyłając zlecenie kupna lub sprzedaży, robi to po konkretnej cenie. Jeśli cena rynkowa, od momentu wysłania żądania otwarcia/zamknięcia pozycji, nie zmieni się bardziej niż jest to określone za pomocą parametru „deviation” (patrz dalej punkt Deviation), zlecenie klienta jest realizowane (niezależnie od tego, czy zmiana ceny rynkowej była na korzyść lub niekorzyść klienta).

Zaletą tego typu zleceń jest to, że Klient zawsze wie po jakiej cenie będzie otwarta jego pozycja. Wadą natomiast jest fakt, że jeśli od momentu wysłania zlecenia do jego realizacji cena rynkowa zmieni się znacząco, zlecenie będzie odrzucone. W przypadku dużej zmienności na rynkach, np. podczas ogłaszania danych makroekonomicznych, klient może doświadczyć trudności z otwieraniem/zamykaniem pozycji.

Innymi słowy: zlecenia instant gwarantują cenę, a nie realizację.

*W skrajnych przypadkach, np. z powodu braku dostępnej płynności lub braku możliwości ustalenia aktualnej ceny rynkowej przez XTB, zlecenie market może zostać odrzucone.

**Rachunki Basic oraz Old Standard nie znajdują się obecnie w ofercie XTB, dostęp do nich mają jedynie klienci, którzy nie zdecydowali się na migracje na nowe konta.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,

Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata