Akcia týždňa: BlackRock

20:59 22 February 2019

Sumár:

· BlackRock je najväčší správca aktív na svete

· Najväčší vlastník ETF fondov, iShares

· Aktívne riadené fondy touto spoločnosťou historicky prekonávajú trh

· Silná korelácia medzi cenou akcií a hodnotou SP500

· Spoločnosť zvýšila výplatu dividend napriek poklesu aktív

· Akcie spoločnosti BlackRock (BLK.US) testujú dôležitú úroveň rezistencie

Masové využívanie internetu na prelome tisícročia, umožnilo mnohým investorom sprístupniť finančné trhy. Aj napriek tomuto ľahšiemu prístupu však niektoré trhy zostávajú pre maloobchodných investorov nedostupné. To je dôvod, z ktorého naša akcia týždňa dokáže vyťažiť. Ako najväčší svetový poskytovateľ ETF BlackRock pomáha obchodníkom z celého sveta získať nepriamy prístup na trhy, ktoré sú kvôli regulačným otázkam buď zatvorené pre pravidelných investorov alebo sú príliš nákladné na to, aby sa priamo obchodovali. V tejto analýze sa budeme zaoberať stručnými informáciami o prvých rokoch spoločnosti, ako aj o podrobnostiach týkajúcich sa jej ETF fondov a aktívne riadených fondoch.

 

 Aktívne riadené fondy spoločnosťou BlackRock zaznamenali od začiatku tohto desaťročia skvelé výnosy. Treba podotknúť, že akciové portfólio je volatilnejší segment a výkonnosť tohto portfólia má najvyšší vplyv na celkovú výkonnosť aktívne riadených fondov. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Prilákali podstatnú časť vkladov už v začiatkoch

Predtým ako sa bližšie pozrieme na súčasný stav spoločnosti BlackRock, pozrime sa na históriu spoločnosti. Spoločnosť BlackRock bola založená skupinou investičných bankárov v roku 1988, ktorí chceli vytvoriť spoločnosť spravujúcu aktíva pre inštitucionálnych klientov s vyšším dôrazom na riadenie rizika. Spoločnosť začala rýchlo generovať zisky a prilákala ďalší kapitál. V priebehu niekoľkých mesiacov roku 1989 sa majetok spoločnosti zvýšil viac ako štvornásobne na 2,7 miliardy dolárov. V nasledujúcich rokoch si spoločnosť BlackRock udržala silné tempo rastu aktív, pričom objem spravovaných aktív vzrástol na 17 miliárd dolárov ku koncu roka 1992 a 165 miliárd dolárov ku koncu roka 1999. Prvé desaťročie nového tisícročia bolo poznačené zvýšenou aktivitou spoločnosti BlackRock na trhu fúzií a akvizícií. Spoločnosť získala podielové fondy spoločnosti State Street Research and Management a neskôr došlo k zlúčeniu s investičnými manažérmi spoločnosti Merrill Lynch. Pravdepodobne najdôležitejšia akvizícia pre spoločnosť nastala v polovici roka 2009, kedy spoločnosť BlackRock odkúpila investorskú sekciu  spoločnosti Barclays, ktorá zahŕňala aj skupinu iShares ETF fondov.

BlackRock je nesporným lídrom medzi poskytovateľmi ETF, keďže spravuje o takmer 60% viac aktív ako  druhý najväčší správca aktív Vanguard. Treba však poznamenať, že miera rastu aktív počas tohto desaťročia výrazne spomaľovala, čo môže naznačovať, že počiatočná rýchla expanzia ETF už skončila. Zdroj: etf.com, XTB Research

 

Rýchle získanie vedúcej pozície v segment ETF fondov

Burzovo obchodované fondy alebo ETF sú relatívne nové finančné nástroje s menej ako tridsať ročnou históriou. Aj napriek takejto krátkej existencii si túto formu investovania obľúbilo veľké množstvo investorov, čomu nasvedčuje aj fakt, že objem aktív spravovaných ETF fondmi sa od finančnej krízy zvýšili zo 700 miliárd dolárov na viac ako 5 biliónov dolárov.  Toto vynikajúce tempo rastu by malo pokračovať, čo podporujú aj odhady agentúry EY, ktorá očakáva, že tento segment bude spravovať  až  7,6 bilióna dolárov aktív do roku 2020. Pre porovnanie, podľa Medzinárodného menového fondu bola v roku veľkosť Japonska, tretej najväčšej ekonomiky na svete, 5,07 bilióna dolárov. Trendy medzi investormi do ETF vyzerajú v budúcnosti ešte lepšie. Podľa štúdie spoločnosti Charles Schwab, investori do ETF fondov predstavujú vekovú skupinu od 25-37 rokov. Okrem toho 56% respondentov z tejto vekovej skupiny potvrdilo, že nahradili všetky jednotlivé akciové tituly vo svojich portfóliách za ETF fondy. V každej vekovej skupine skúmanej spoločnosťou Charles Schwab presunuli respondenti minimálne 50% podiel z jednotlivých akciových titulov do ETF fondov. Zo všetkých respondentov štúdie vyjadrilo 54% záujem zvýšiť podiel ETF vo svojich portfóliách v nasledujúcom roku. Na druhej strane len 4% plánovalo mierne alebo výrazne znížiť podiel ETF na svojich investíciách. Vzhľadom na tieto faktory je zjavné, že pred odvetvím ETF fondov je jasná budúcnosť, pričom flexibilita ETF fondov  aj naďalej priťahuje do týchto investičných nástrojov čoraz viac kapitálu. Za takýchto okolností spoločnosť BlackRock môže mať vďaka svojmu významnému podielu na trhu viac výhod ako ostatní poskytovatelia ETF. Top 10 poskytovatelia ETF majú aktíva ETF vo výške približne 3,2 bilióna dolárov, z čoho 1,13 bilióna dolárov (41,7%) spravuje spoločnosť BlackRock. Veľkosť konkrétnych ETF zohráva úlohu aj v procese rozhodovania o investíciách, pretože akcie ETF s viacerými aktívami majú tendenciu byť viac likvidné a investori majú tendenciu uprednostňovať ich pred ETF s menším počtom aktív. Vzhľadom na to, že 19 z 50 najväčších ETF pochádza z rodiny iShares spoločnosti BlackRock, spoločnosť BlackRock je v dobrej pozícii pred očakávaným ďalším rozšírením tohto investičného produktu.

Príjmy a výnosy spoločnosti BlackRock výrazne vzrástli v priebehu roka 2009, keď správca aktív získal kontrolu nad rodinou ETF iShares. Odvtedy spoločnosť zaznamenala len nízky nárast zisku, ale ziskové rozpätie stále zostáva stabilné v rozmedzí od 25 do 35%. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

 

Sú aktívne riadené fondy skutočne take zlé?

Aj keď sú ETF kľúčovým segmentom spoločnosti BlackRock, nemožno zabudnúť aj na ostatné fondy spravované spoločnosťou. V skutočnosti ETF iShares predstavujú menej ako 30% celkových aktív pod správou spoločnosti BlackRock. Zvyšnú časť, ktorá je vyššia ako 4,4 bilióna dolárov, predstavujú podielové fondy. Popularizácia pasívnej ideológie riadenia napríklad v prípade ETF spôsobila, že množstvo účastníkov trhu spochybňuje primeranosť vyšších poplatkov za aktívne spravované finančné prostriedky, pričom v priemere majú tendenciu dosahovať nižšie výnosy ako trh. To však nie je presne prípad finančných prostriedkov spravovaných manažérmi spoločnosti BlackRock. Podľa údajov uvedených v správe spoločnosti za štvrtý kvartál 2018 sa väčšine aktívne spravovaných fondov v posledných rokoch skutočne podarilo poraziť referenčné hodnoty. Počas päťročného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2018 prekonalo 78% aktívne spravovaných akciových fondov BlackRock výnosy trhu. Pre trojročné a jednoročné obdobia, ktoré sa skončili v ten istý deň, tento podiel predstavoval 67% a 50%. To je viac ako potešujúci vývoj, keďže aktívne spravované fondy sú zvyčajne predmetom vyšších manažérskych poplatkov ako ETF a ich prekonávanie trhových výnosov je odmenené tzv. úspešným poplatkom (poplatok založený na výnosoch, ktoré presahujú referenčnú hodnotu).

       Zatiaľ čo sa miera cenových pohybov S & P 500 a BlackRock sa líši, je ťažké nevidieť, ako sa tieto dva trhy spoločne pohybujú. V skutočnosti, počas celého obdobie zobrazeného na grafe vyššie cena akcií spoločnosti BlackRock a hodnota akciového indexu S&P 500 korelovali na 78%.: Bloomberg, XTB Research

 

Sledujte široký trh!

Samozrejme, rovnako ako v prípade akejkoľvek inej investície, existujú faktory, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť akcie spoločnosti BlackRock. Akcie ako kategória majú najväčší podiel na správe aktív spoločnosti BlackRock. Tie sa v čase výrazného poklesu trhu stávajú neobľúbenou investičnou voľbou. Treba povedať, že v takýchto časoch spoločnosti spravujúce aktíva ako napríklad BlackRock  pravdepodobne zažijú odlev prostriedkov z fondov. Nižšia úroveň aktív by sa prejavila na menších poplatkoch, ktoré predstavujú hlavnú časť príjmov spoločnosti BlackRock. Vývoj cien akcií spoločnosti BlackRock sa teda vyvíja veľmi podobne ako sa vyvíja celý trh, čo sme mohli pozorovať aj počas posledných desiatich rokov. Existuje však priestor, aby BlackRock zarobil nejaké peniaze aj počas období poklesu. Keďže časť finančných prostriedkov spravovaných spoločnosťou BlackRock je viazaná v uzatvorených fondoch, je pre spoločnosť jednoduché predpovedať, kedy je potrebné držať akcie, aby boli naplnené žiadosti o spätné odkúpenie. Navyše, v takomto období je spoločnosť schopná zapožičať časť akcií ktoré vlastní predávajúcim za prémiu. Logicky by sa mal dopyt po takýchto službách zvýšiť v čase zvýšených rizík a menšej chuti investovania do akciových trhov. Bohužiaľ, v účtovnej závierke spoločnosti BlackRock sa výnosy získané spôsobom zapožičania cenných papierov prezentujú spoločne s investičnými poradenskými a správnymi poplatkami, a preto je ťažké posúdiť presný vplyv týchto činností na celkovú výkonnosť spoločnosti.

Spoločnosť BlackRock neznížila výplatu dividend ani počas období klesajúceho zisku. Zatiaľ čo posledný štvrťrok predchádzajúceho roka bol ťažký pre spoločnosť BlackRock, ako aj pre ďalších správcov aktív, spoločnosť pokračovala v zvyšovaní dividend. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

 

Spoločnosť so schopnosťou vyplácať dividendy

Spoločnosť BlackRock pravidelne zdieľa zisky s akcionármi. Spoločnosť nevynechala ani jednu výplatu dividend od roku 2004. Navyše v období rokov 2004 - 2018 spoločnosť nezvýšila dividendu iba raz, v roku 2009, keď sa zotavovala z finančnej krízy a uskutočnila významnú akvizíciu so spoločnosťou Barclays. Platobný pomer v rozmedzí 40-50% by mal spoločnosti BlackRock umožniť aj udržanie dividendovej politiky aj počas turbulentných časov. Navyše ponechanie primeranej časti zisku v rámci spoločnosti je prospešné, pretože spoločnosť kumuluje prostriedky potrebné pre ďalšiu expanziu, napríklad prostredníctvom akvizícií. Skutočne to pre firmu BlackRock platí, pretože aj napriek zhoršeniu situácie v poslednom štvrťroku 2018 a prvému ročnému poklesu aktív sa spoločnosť rozhodla zvýšiť výplatu štvrťročných dividend z 3,13 USD na 3,30 USD.

       Korelácia medzi cenou akcií spoločnosti BlackRock (BLK.US) a S & P 500 sa prelomila v treťom štvrťroku roku 2018. Oba trhy sa začali pohybovať tandemovo na začiatku štvrtého kvartálu, keď sa S & P 500 dostal z rekordných vrcholov. Prebiehajúce zotavenie môže byť ohrozené v prípade, že býci opäť nedokážu prekročiť zónu rezistenie v rozmedzí 436-443 USD. Zdroj: xStation5

 

Sdílet
Zpět