BREAKING: BoC zvyšuje úrokové sadzby na 4.75%❗

16:16 7. června 2023

Bank of Canada (BoC) zvýšila svoj cieľ pre sadzbu "overnight" na 4,75 % v súlade so svojou pokračujúcou politikou kvantitatívneho uťahovania. Toto rozhodnutie prichádza v čase globálnych hospodárskych zmien, kedy hlavné centrálne banky signalizujú potenciálne ďalšie zvyšovanie sadzieb na udržanie cenovej stability.

Kanadská ekonomika vykázala v 1. štvrťroku 2023 vyššiu výkonnosť, než sa očakávalo, s rastom HDP o 3,1 %. Napriek nižším nákladom na energie sa inflácia cien tovarov zvýšila a inflácia CPI taktiež v apríli rástla na 4,4 %. BoC predpokladá v lete pokles inflácie CPI na približne 3 %, ale pretrvávajú obavy z jej zotrvania nad cieľom 2 %.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Poznámka BoC: "V reakcii na tieto faktory BoC zvýšila politickú úrokovú sadzbu, čo odráža potrebu reštriktívnejšej menovej politiky s cieľom vyvážiť ponuku a dopyt a vrátiť infláciu udržateľne k 2 % cieľu. Banka je naďalej odhodlaná obnoviť cenovú stabilitu pre Kanaďanov."

 

USDCAD, M15 interval, Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět