Alerty (upozornění) v MT4

  • Platforma
1 minute(s)
Chcete vědět, jak si nastavit upozornění v MT4? Tento článek Vám poslouží jako návod.

Upozorňujeme, že obchodní platforma MetaTrader 4 (MT4) již není k dispozici pro nově vytvořené účty (investiční účty). Je však stále k dispozici stávajícím uživatelům, kteří dosud používali platformu MT4. Doporučujeme vám vyzkoušet naši moderní, extrémně intuitivní a oceňovanou obchodní platformu – xStation 5!

Upozornění v MT4 vás mohou automaticky upozornit, pokud jste dosáhli konkrétních cenových úrovní, které jste definovali, aniž byste museli strávit celý den před platformou.

Nastavení cenových upozornění

Nastavení výstrah o cenách v obchodní platformě MT4 je snadné. Jednoduše můžete přidat své první upozornění kliknutím na kartu Alerts v okně Terminál, klepnutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Vytvořit.

Cenové alerty v MT4

Objeví se okno Alert Editor (Editor Alarmů).

Po otevření tohoto okna můžete nastavit nové upozornění na základě tržní ceny nebo určitého času. Dále můžete nastavit dobu trvání výstrahy nastavením data vypršení platnosti. Po dokončení nastavení parametrů se vaše upozornění zobrazí na kartě Alerts.

Úprava alertů

Upozornění můžete jednoduše upravit dvojitým kliknutím na aktivní alert. Okno Alert Editor se pak znovu zobrazí:

Alerty mohou být také vytvořeny přímo z grafu. Stačí kliknout v grafu pravým tlačítkem myši na požadovanou cenovou úroveň a v nabídce Obchod zvolit možnost "Alarm":

Úprava alertů přímo z grafu

Všechna upozorornění budou v grafu příslušného instrumentů zobrazena červenými šipkami.

Úroveň cen alertů si můžete upravit přímo v grafu přetažením červené šipky.

Tato upozornění pomáhají při efektivním řízení pozic a pomáhají naplánovat pracovní den obchodníka.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."