Statistiky v xStation 5

  • Platforma
  • Příručky
1 minute(s)
Jednou z unikátních funkcí platformy xStation 5 jsou živé statistiky obchodní výkonnosti. Tato statistika je aktualizována v reálném čase a je moderním obchodním denníkem, který vám pomůže pochopit, které aspekty vašeho obchodování jsou úspěšné, a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Tento nástroj naleznete v záložce „Statistika“ v horní části platformy.

Nejprve vyberte časový rámec, který chcete pokrýt a poté potvrďte, zda chcete zobrazit údaje ve své základní měně nebo pips.

Statistiky v xStation 5

Karta Statistika pak automaticky generuje mnoho informací o vaší výkonnosti.

Karta obsahuje:

  • Váš zisk vygenerovaný ve vybraném časovém období
  • Váš průměrný zisk, celkový počet zadaných obchodů a maximální propad. Maximální propad je maximální ztráta od vrcholu k nejnižšímu bodu portfolia před dosažením nového maxima.
  • Ziskové a ztrátové obchody - jaký byl váš největší zisk nebo největší ztráta a můžete ho porovnat a vyjádřit si svůj poměr RRR.
  • Vaše po sobě jdoucí zisky / ztráty a průměrná doba obchodu, abyste viděli, jak dlouho si necháte otevřené zisky a ztráty.
  • Proceno ziskových obchodů – zde můžete zjistit, zda jste úspěšnější, zda pokud prodáváte, nebo kupujete. Toto rozdělení vám pomůže určit výsledky v závislosti na směru vašich obchodů. 

Všechny informace v záložce Statisiky vám pomohou lépe identifikovat oblasti, ve kterých se můžete jako obchodník zlepšit, abyste byli v budoucnu úspěšnější.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.