Technická analýza v xStation 5

2 minute(s)
U technických analytiků je graf jedním z nejdůležitějších nástrojů pro rozhodování při obchodování. Proto je důležité přizpůsobit svou obchodní platformu tak, aby vyhovovala vašemu stylu a preferencím.

Nástroje technické analýzy / Přizpůsobení panelu nástrojů

xStation 5 obsahuje širokou škálu nástrojů pro analýzu grafů, které vám pomohou vytvořit pokročilou obchodní strategii. K dispozici jsou následující nástroje:

 • Více jak 34 indikátorů
 • Trendové linie a další
 • Ekvidistantní kanál
 • Tvary
 • Fibonacciho nástroje
 • tools
 • Andrewova vidlece / Andrew’s Pitchfork
 • Speedline
 • Gann vějíř
 • Labels
 • Elliottovy vlny
 • Harmonické formace (XABCD)
 • Porovnání grafů

Tyto nástroje naleznete v levém panelu v grafu.

Nástroje technické analýzy v xStation 5

Kromě toho máte možnost přizpůsobit panel nástrojů tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Chcete-li upravit panel nástrojů, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit "Přizpůsobit panel nástrojů".

Přizpůsobit panel nástrojů - xStation 5

Zobrazí se okno přizpůsobení panelu nástrojů. Zde můžete označit / zrušit označení nástrojů, ke kterým chcete mít rychlý přístup.

Výběr nástrojů v xStation 5

Chcete-li vyhledat všechny dostupné nástroje, prostudujte okno "Upravit lištu nástrojů", zaškrtněte nástroje, které vás zajímají, a klikněte na tlačítko Použít pro potvrzení. Váš přizpůsobený panel nástrojů je připraven.

Podívejme se na nejoblíbenější nástroje.

Křížek  

Křížek umožňuje přesnější sledování vybraného grafu a analýzu hodnot, jako je otevírací cena, uzavírací cena, maximální a minimální ceny v daném časovém intervalu. Křížek vám také umožňuje měřit délku pohybu v PIPech nebo čase a zjistit, kolik svíček představuje daný cenový pohyb. Jednoduše držte levé tlačítko myši a přesuňte křížek.

Křížek v xStation 5

Linie a kanály

Tyto nástroje vám umožní zakleslit vaši analýzu a to, co si myslíte, že se může stát, pomocí trendových linií a kanálů. Jedná se o jeden z nejzákladnějších technických analytických nástrojů.

Linie a kanály v xStation 5

Umožňuje vyznačovat rostoucí nebo klesající trendy tím, že se aplikuje na cenová dna nebo vrcholy.

Zakreslení linie do grafu

Andrewovy vidle (Andrew’s Pitchfor)

Pro pokročilé obchodníky jsou Andrewovy vidle (Andrew´s Pitchfork) oblíbeným nástrojem na označní možných úrovní supportů a rezistencí.

Andrewovy vidle

Regresní linie

Jedná se o jednoduchou linii, která nejlépe odpovídá všem jednotlivým datovým bodům. Regrese se často používá k určení, kolik konkrétních faktorů ovlivňuje cenový pohyb aktiv.

Regresní linie

Fibonacciho návrat (retracement)

Je to účinný a populární nástroj, který nabízí potenciální úrovně návratu původního pohybu na trhu. Fibonacciho návrat (někdy také Fibonacciho ústup) používá vodorovné linie pro označení oblastí supportů nebo rezistencí na důležitých úrovních.

Fibonacci

Elliottovy vlny

Klíčovým principem tohoto ukazatele je, že po každé akci následuje reakce. Pět vln se pohybuje ve směru hlavního trendu, následované třemi korekčními vlnami (pohyb 5-3). Pohyb 5-3 dokončí cyklus - pomáhá obchodníkům pochopit chování určitých trhů v určených časových rámcích.

Elliotovy vlny

Můžete také použít jednoduché grafické vzory pro analýzu grafů, například šipky, obdélníky a trojúhelníky.

Obdélníky a trojúhelníky v grafu

Ve spodní části panelu nástrojů máte možnost nastavit textový štítek  nebo viditelné úrovně, abyste zvýraznili, co chcete vidět v grafu. Můžete také použít funkci Porovnat, abyste v jednom okně zobrazili až 5 grafů, abyste mohli srovnávat trhy každým s jiným. Tato funkce slouží ke sledování korelace mezi nástroji, ale udržuje grafy jasné a srozumitelné, takže můžete snadno interpretovat příležitosti.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.