Klávesové zkratky v xStation 5

  • Platforma
  • Příručky
1 minute(s)
Jakmile na trhu uděláte rozhodnutí, rychlost je poté klíčová. To je důvod, proč profesionální Forex obchodníci mohou udělat téměř vše přes klávesnici.

Platforma xStation 5 umožňuje používat klávesové zkratky pro implementaci jednotlivých funkcí a procesů. Záložka "Klávesové zkratky" poskytuje přehled všech klávesových zkratek dostupných v systému xStation 5.

Najdete ji v nabídce Nastavení, které můžete vidět kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu platformy:

Zobrazení přehledu klávesových zkratek v xStation 5Zobrazení klávesových zkratek v xStation 5

Potom zvolte Klávesové zkratky:

Zobrazí se okno klávesových zkratek, kde můžete vidět jejich úplný přehled spolu s popisem jejich funkcí.

Popis a funkce klávesových zkratek v xStation 5

Pokud chcete například otevřít okno pro novou objednávku, stačí kliknout na F9.

Zapnutím možnosti "Další" se zobrazí ještě více klávesových zkratek.

Další klávesové zkratky v xStation 5

Ty jsou spojené výhradně s otevíráním a zavíráním pozic a nejsou povoleny v rámci výchozích nastavení, aby nebyly použity omylem.

Klávesové zkratky vám mohou ušetřit čas a jsou nesmírně cenné při publikování ekonomických dat, kdy ceny rychle kolísají.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."