Korelace grafů v xStation 5

  • Platforma
  • Příručky
1 minute(s)
Korelace na finančních trzích měří v podstatě míru, do jaké se vzájemně nebo opačně pohybují dva instrumenty. Obchodníci považují korelace za velmi důležité, s cílem snížit a diverzifikovat riziko svých portfolií a určit další obchodní příležitosti.

Korelace

Nejjednodušší způsob, jak analyzovat korelace dvou nebo více trhů, je srovnávat grafy v jednom grafu. Například, chcete-li porovnat S&P500 (US500) se zlatem (GOLD), můžete zobrazit oba instrumenty ve stejném grafu a analyzovat, jak silně spolu tyto dva trhy korelují.

S platformou xStation 5 můžete do jednoho grafu umístit až 5 trhů. Uděláte to snadno pomocí ikony "Porovnat grafy" na panelu nástrojů vlevo v grafu:

Porovnání grafů v xStation 5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Pokud na panelu nástrojů nevidíte ikonu Porovnat grafy, stačí kliknout pravým tlačítkem na libovolný graf a zvolit “Přizpůsobit panel nástrojů”.

Přizpůsobení panelu nástrojů v xStation 5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

A zaškrtněte Porovnat:

Nastavení panelu nástrojů v xStation 5

Přidání instrumentu

Poté si najděte na panelu nástrojů ikonu Porovnat. Jak vidíte, máme graf zlata a chceme k němu přidat US500. Klepněte levým tlačítkem myši na ikonu Porovnat grafy a zobrazí se nové okno:

Funkce Porovnat grafy v xStation 5

Začněte psát US500 a klikněte na tlačítko Přidat.

Přidání druhého instrumentu do grafu

Jakmile tak učiníte, objeví se graf US500 v grafu, kde již máme GOLD:

Porovnání dvou instrumentů v jednom grafu

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Chcete-li přidat další trh - například ropu Brent (OIL) - opakujte stejné kroky:

Nyní vidíte, zda cena zlata koreluje s indexem S&P500 a cenou ropy Brent.

Porovnání třech instrumentů v jednom grafu

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Změna barvy grafu

Chcete-li změnit barvu libovolného grafu, klikněte pravým tlačítkem na graf a zvolte možnost "Přizpůsobit zobrazení grafu":

Přizpůsobení zobrazení grafu v xStation 5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zobrazí se nové okno. Vyberte kartu Porovnání a přizpůsobte barvy grafu podle svých požadavků.

Nastavení barev v grafu v xStation 5

Chcete-li grafy zase odstranit, stačí kliknout na křížek "x" v pravém dolním okně grafu:

Odstranění grafů v xStation 5

Pomocí xStation 5 můžete rychle a pohodlně analyzovat korelace jako nikdy předtím.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.