Obchodování s trendem

Doba čtení: 3 minut(y)
Jedna z nejoblíbenějších pouček v tradingu, na kterou jste jistě narazili – trend je kamarád ("the trend is your friend"). Co to přesně znamená? Obchodovat cestou nejmenšího odporu, vždy ve směru současného směru trhu. Představte si vlnu, která se přibližuje k pobřeží, nejlehčí způsob využité té vlny je se na ní svézt. Rozhodně ne, plavat proti ní.

Obchodování s trendem

Jedna z nejoblíbenějších pouček v tradingu, na kterou jste jistě narazili – trend je kamarád ("the trend is your friend"). Co to přesně znamená? Obchodovat cestou nejmenšího odporu, vždy ve směru současného směru trhu. Představte si vlnu, která se přibližuje k pobřeží, nejlehčí způsob využité té vlny je se na ní svézt. Rozhodně ne plavat proti ní.

Samozřejmně, trend se může kdykoliv změnit. Můžeme využít technických indikátorů k určení bodů, kde k tomu může dojít.

Nahoru, dolů, do strany

Všechny trhy se hýbou dvěma směry, nahoru a dolů. Pokud trhy nejsou v trendu, tak hovoříme o pohybu do strany, tzv. boční trend, kdy dochází ke konsolidaci nákupních a prodejních objednávek.

Schopnost správně identifikovat tržní trend může pomoci využít aktuálních tržních příležitostí a k tomu definovat tržní bariéry a limity pro danou příležitost.

Rostoucí trh (uptrend)

Pokud je trh rostoucí, nabízí se možnost přikoupit do aktuálního směru, to znamená cestou nejmenšího odporu. Klíč bude ve správném načasování vstupu. Chceme nakupovat za co nejmenší cenu, abychom maximalizovali zisk. Někteří obchodníci budou čekat na pullback (menší korekce), přístup, který s sebou nese riziko příliš dlouhého čekání na vhodný vstup, až tento vstup promeškají.

Rostoucímu trhu se říká uptrend nebo býčí trh, který je definován jako série vyšších maximálních cen a série vyšších minimálních cen. Můžeme se na to také dívat tak, že se s každým dnem posouvá cenová podpora na vyšší úrovně.

Klesající trh (downtrend)

Pokud trh klesá, nabízí se možnost vstoupit do trhu prodejem daného aktiva. Abychom maximalizovali svůj zisk, bude potřeba načasovat samotný vstup k získání nejvyšší ceny, na které budeme prodávat.

Klesajícímu trhu se říká downtrend nebo medvědí trh, je definován jako série nižších maximálních cen spolu se sérií nižších minimálních cen.

uptrend, downtrend, boční trend

Jak vyhodnotit trend

Klasické technické analýzy hovoří o sledování vyšších maximálních cen pro uptrend, protože zde vidíme převahu nákupních pozic, které posouvájí cenu výše.To samé platí o posouvání minimální ceny na vyšší úrovně, protože zde kupci hledají další vstupy do platného směru. Tyto vstupy postupem času realizují dříve a na základě menších korekcí. 

To same platí pro downtrend, minima jsou posouvána na nižší úrovně převahou prodejců v trhu. Maximální cena je také posouvána níže. Prodejci hledají vyšší ceny k prodeji, ale postupem času tyto vstupy realizují dříve. V trhu je nedostatek kupců, proto na cenu není takový tlak k návratu na své původní hodnoty. Proto je sledování maximálních a minimálních cen dobrým začátkem pro identifikaci trendu. Při propojení těchto bodů získáváme základní obrázek aktuální struktury trhu.

trend

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Trend je tvůj kamarád – dokud neskončí

Trhy nijak přesně nedefinují délku trendu ani podle obchodních hodin. V každém trhu jsou určité stabilizační periody, můžeme hovořit o konsolidaci trhu, kdy trh vyčkává v pohybu do strany.

Při pohybu do strany je v trhu určitá nerozhodnost převzít iniciativu jedním či druhým směrem. Prodejci a kupci testují tržní rozpoložení, kde se nabízí dvě obchodní strategie:

  1. rangeové obchodování
  2. čekání na break mimo konsolidační pásmo

Níže vidíme příklad, kdy se EURUSD pohyboval v pásmu předtím, než vytvořil stabilní downtrend, kde prodejci převzali iniciativu a stlačili cenu.

downtrend na EURUSD

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Kdy identifikovat trend

Při definici trendu je velice důležité zaměřit se na výběr vhodného časového rámce. Pokud analyzujeme dlouhodobý trend, tak logicky budeme používat delší časové rámce. Pro intradenní účely budou přínosnější krátkodobé časové rámce. Investiční fondy a jiné instituce při dlouhodobém obchodování spíše sledují měsíční a nejspíš i roční rámce. Pro koncového obchodníka poslouží týdenní graf jako dlouhodobé měřítko.

Jak se svézt na trendu

Definice trendové analýzy je založena na studiu historických cenových pohybů. Obchodníci vychází z přechozích pohybů, aby získali určitou představu o budoucích pohybech.

jak identifikovat trend

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Správné poznání směru trendu pomáhá při vstupování do pozic, ale je potřeba mít na paměti, že trhy mají tendenci pohybovat se ve vlnách. Vlny ve směru trendu se nazývají impulzní vlny. Když jsou v rozporu s trendem, říkáme jim korekční vlny.

Přehled o počtu vln a bodů odrazů v každé vlně může pomoci při volbě strategie, hledání vstupů do trendu nebo hledání korekčních pohybů v rámci pásma.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa