Technická analýza v MT4

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)

MT4 je investiční platforma známa svou širokou škálou nástrojů pro analýzu grafů. Nástroje technické analýzy zahrnují základní nástroje, jako jsou trendové čáry, kanály, tvary, vertikální čáry, indikátory, oscilátory, Fibonacciho retracement a mnoho dalšího.

MT4 již není k dispozici pro nově vytvořené účty

Upozorňujeme, že XTB již neumožňuje pro nově vytvořené účty používat platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pro nové účty je xStation. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Objevte výhody platformy xStation kliknutím zde.

Čárové indikátory

Ve standardním zobrazení MT4 můžete vidět 10 různých základných nástrojů, které najdete na kartě Trendová analýza (Line Studies).

Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.

Prvním je jednoduchá šipka, standardní kurzor myši.

Toto je krížek, který Vám umožňuje zkontrolovat cenu a datum/čas na grafech. Křížek Vám též umožní změřit délku pohybu v grafu v pipech a zjistit, kolik svíček cenový pohyb trval. Jednoduše držte levé tlačítko kurzoru myši a pohybujte křížkem.

Tyto nástroje jsou vertikální a horizontální čáry. První z nich je užitečná při označování data nebo času v grafu. Použijte druhou čáru na zobrazení úrovní supportu a rezistence. Umožňuje také vybrat psychologické úrovně na vybraném trhu.

Další ikona je trendová čára.

Je to nejčastější používaný nástroj u řady obchodníků. Umožňuje vyznačit rostoucí nebo klesající trend tím, že ji aplikujeme na cenové vrcholy a dna. Při této příležitosti si ukážeme, jak správně zakreslit trendovou čáru.

Předtím, než začneme kreslit trendovou čáru, musíme lokalizovat krajní cenové pohyby. Potom vložíme trendovou čáru na první cenový vrchol při klesajícím trendu. Druhý bod bude použitý takovým způsobem, aby čára nepřetínala svíčky, které leží mezi body. Připomeňme si, že správně zakreslená trendová čára se vykresluje na maximálních cenách, takzvaných knotech svíček, ne na zavíracích cenách. Když se cena odrazí od zobrazené trendové čáry, bude to znamenat potvrzení síly trendu.

Ekvidistantní kanál

 

Dalším nástrojem je Ekvidistantní kanál, který je v podstatě trendovou čárou se zabudovanou druhou paralelní linií.

Fibonacciho retracement

Jedním z nejpopulárnějších technických nástrojů je Fibonacciho retracement (také Fibonacciho návrat nebo Fibonacciho ústup).

Používá se na určení významných úrovní supportu a rezistencí, při kterých trh může zvrátit svůj pohyb.

Ve výše uvedeném příkladu vidíme jasné odrazeni ceny od úrovně 50% retracementu. Fibonacciho retracement bude dále vysvětlený v samostatných lekcích.

Textové nástroje

Další dva nástroje jsou textové nástroje, které umožňují psát do grafu.

Poslední ikona umožňuje použití různých druhů symbolů, které je možné použít z informativních důvodů.

Všechny nástroje technické analýzy jsou seskupené v horním menu "Vložit (Insert)"

Typy grafů

Při analýze grafů byste měli být také schopni změnit typ grafů (sloupcový graf, čárový graf, svíčkový graf), analyzovat různé časové rámce a nastavit šablony tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.

Jednoduše použijte panel v horní části platformy:

Pokud chcete šablonu uložit, abyste ji mohli používat pro nově otevřené grafy, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na graf, vybrat Šablona (Template), potom Uložit šablonu (Save Template) a pojmenovat novou šablonu.

Úprava nástrojů

Každý nástroj v grafu můžete upravit dvojitým kliknutím na objekt a následným kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti vlastnosti nástroje. Tak můžete změnit barvu konkrétního nástroje nebo nastavit vlastní parametry.

Rozšířeni menu nástrojů

Existuje též možnost rozšíření palety nástrojů. Pokud to chcete udělat, klikněte pravým tlačítkem myši na panel Čárových indikátorů (Line Studies) a vyberte Přizpůsobeni (Customize).

Výběrem této možnosti se zobrazí všechny dostupné nástroje. Po přesunutí nástrojů do tabulky v pravé části okna se tyto nástroje objeví na horním panelu.

Nyní jste se dozvěděli, na co slouží základní nástroje dostupné na platformě MT4 a můžete je začít používat při své každodenní analýze trhu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.