Ripple coraz bliżej końca sądowej batalii z SEC

12:44 19 kwietnia 2022

Sprawa sądowa tocząca się między RippleLabs a SEC (Amerykańską Komisją ds. Giełd i Papierów Wartościowych SEC) dłuży się i trwa od końca 2020 roku. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o wzroście pozytywnego scenariusza dla Ripple m.in. dzięki podważającym oficjalne stanowisko SEC zeznaniom byłego dyrektora komisji, Williama Hinmana. 

 • Podstawowym zarzutem SEC wobec RippleLabs było niezarejestrowanie sprzedaży kryptowaluty Ripple jako papieru wartościowego;

 • Maile Hinmana zawierają jednoznaczne stwierdzenia w których były dyrektor SEC wskazuje, że kryptowaluty nie są papierami wartościowymi. W 2018 roku Hinman wygłosił też przemówienie, w którym przekazał że Ethereum nie można uznać za papier wartościowy. SEC naciskał jednak by sędzia Sarah Netburn nie dopuściła stanowiska Hinmana jako materiału dowodowego w sprawie;

 • Uznanie przez sąd tokena Ripple XRP za papier wartościowy oznaczałoby znaczne utrudnienia regulacyjne dla całej branży kryptowalut ponieważ w związku z tym znany musiałby być a) każdy posiadacz kryptowaluty z imienia oraz nazwiska, co znacznie komplikuje technologia blockchain b) podobnie sprawa musiałaby mieć się z wszystkimi innymi kryptowalutami;

 • Sędzia mimo próśb SEC dopuściła materiały, które mogą pogrążyć stanowisko Komisji ds. Giełd wiadomości Hinmana zdecydowanie podważają wszystkie działania SEC, u którego podstaw leży uznanie Ripple za papier wartościowy. W obliczu tych faktów możemy zakładać wzrost prawdopodobieństwa ugodowego scenariusza korzystnego dla Ripple;

 • Celem RippleLabs jest obronienie stanowiska, że Ripple nie jest i nigdy nie spełniał warunków bycia papierem wartościowym;

 • Token Ripple ma praktyczne zastosowanie przede wszystkim w płatnościach transgranicznych i międzybankowych, na co wskazywał m.in. raport analityków Goldman Sachs. Trwający proces utrudnia twórcom rozwój blockchaina

 • Ripple jako jedna z nielicznych kryptowalut jest od początku w pełni zgodny i zaprojektowany by mieć zastosowanie w ramach ISO20022 - nowego standardu rozliczeń międzybankowych, który ma wyprzeć przestarzały system SWIFT do 2025 roku; twórcy podejmują też działania w zakresie implementacji technologii Ripple dla cyfrowych tokenów banków centralnych CBDC mających wyprzeć pieniądz fiducjarny;

 • Inwestorzy byli ostrożniejsi wokół kryptowaluty Ripple (XRP) z uwagi na trwający spór z SEC jako kluczowy czynnik ryzyka dla całego projektu. Jednocześnie kryptowaluta wciąż utrzymuje się w top10 największych kryptowalut na świecie;

 • Notowania kryptowaluty są obecnie na poziomach ze stycznia 2021 roku, co sprawia że od początku hossy na rynku kryptowalut token zyskał ok. 300% co stanowi stosunkowo niewielki wynik w porównaniu do ‘najgłośniejszych projektów’;

 • Ripple mimo toczącego się procesu z SEC stale inwestuje w rozwój sieci i nowe partnerstwa koncentrując się na działalności w branży FinTech;

 • Potencjalnie pomyślne dla twórców zakończenie batalii sądowej z SECiem może mieć pozytywne odzwierciedlenie w cenie tokena Ripple oraz całego rynku kryptowalut; może zwiastować też łagodniejsze stanowisko amerykańskich regulatorów wobec rynku kryptowalut;

 • Ugoda mogłaby wejść w życie jeszcze w kwietniu natomiast jeśli SEC nie zdecyduje się na nią prawdopodobne zakończenie sprawy będzie mieć miejsce jeszcze w tym roku.

Według prezesa RippleLabs proces wytoczony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) "przebiega nadzwyczaj dobrze", podkreślił również "Ta sprawa jest ważna, nie tylko dla Ripple, jest ważna dla całej branży kryptowalutowej w Stanach Zjednoczonych".

Wykres Ripple, interwał D1. Notowania kryptowaluty Ripple znajdują się w trendzie wzrostowym od końca 2020 roku, gdy rynek panicznie zareagował na informację o rozpoczęciu dochodzenia przez SEC. Kryptowaluta straciła prawie ponad 60%  wyceny od szczytów cenowych z wiosny 2021 roku. Kluczowym oporem pozostaje zniesienie 28.6 wg. Fibonacciego w okolicach 0.94 USD na które cena kilkukrotnie reagowała już wyprzedażą - w lutym i na początku kwietnia.Potencjalne przekroczenie tej bariery mogłoby dać paliwa wzrostowi i skierowań notowania w okolice powyżej psychologicznego poziomu 1USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót