Meta Trader 4: Analiza techniczna w MT4

  • Platforma
4 minute(s)

Dowiedz się jakie narzędzia analizy technicznej dostępne są na platformie MT4, jak rysować linię trendu i kanału cenowe oraz jak zmieniać rodzaj wykresu w MT4.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakie narzędzia analizy technicznej dostępne są na platformie MT4
  • Jak rysować linię trendu oraz kanały cenowe w MT4
  • Jak zmienić rodzaj wykresu w MT4

MetaTrader 4 (MT4) to jedna z najpopularniejszych platform inwestycyjnych znana z dostępu do szerokiej klasy aktywów oraz narzędzi analizy technicznej. Inwestorzy indywidualni mogą korzystać z wielu narzędzi takich jak linie trendu, kanały, kształty geometryczne, linie pionowe, wskaźniki, oscylatory, poziomy Fibonacciego i wielu innych.

Rysowanie linii w MT4

W standardowym widoku platformy MT4, masz dostęp do 10 podstawowych narzędzi, które można znaleźć na pasku o nazwie „analiza liniowa”.

Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Pierwszy to zwyczajna strzałka, czyli standardowy kursor myszy.

Kolejny to krzyżyk, który pozwala sprawdzić cenę i datę/godzinę w konkretnym miejscu na wykresie. Krzyżyk pozwala jednocześnie zmierzyć zasięg ruchu w pipsach i sprawdzić ile świec zostało narysowanych w przedziale danego ruchu. Aby skorzystać z narzędzia wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor po wykresie.

Dwie kolejne pozycje to linia pionowa oraz linia pozioma. Pierwsza jest przydatna w zaznaczaniu konkretnej daty lub okresu na wykresie. Linię poziomą wykorzystuje się natomiast do rysowania poziomów wsparcia oraz oporu. Trader może graficznie zaznaczać psychologiczne poziomy na wybranym rynku.

Kolejna ikona to linia trendu.

Jest jednym z najczęściej używanych narzędzi przez traderów. Pozwala wyróżnić trendy spadkowe lub wzrostowe poprzez poprowadzenie linii wzdłuż szczytów i dołków. Korzystając z okazji warto spojrzeć jak we właściwy sposób rysować linię trendu.

Przed rozpoczęciem rysowania linii trendu należy zidentyfikować główny kierunek ceny. Następnie początek linii umieszcza się na pierwszym szczycie w trendzie spadkowym. Kolejny punkt powinien zostać naniesiony w taki sposób, aby linia nie przecinała świec, które znajdują się poniżej. Warto zapamiętać, że dobrze zidentyfikowana linia trendu łączy maksima cenowe, tak zwane knoty świec, a nie ceny zamknięcia lub otwarcia. Kiedy cena odbija od zaznaczonej linii trendu, jest to informacją potwierdzającą jej siłę i znaczenie techniczne.

Kanał linii równoległych

Następne narzędzie to kanał linii równoległych, który jest po prostu linią trendu z wbudowaną drugą równoległą linią.

Poziomy Fibonacciego

Jednym z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej są także poziomy Fibonacciego.

Wykorzystuje się je do określenia istotnych punktów wsparć i oporów, na wysokości których cena może w teorii zawrócić.

W powyższym przykładzie widać wyraźny przykład odbicia od zniesienia 50%. Zastosowanie narzędzi Fibonacciego zostanie dokładniej wytłumaczone w kolejnych lekcjach.

Narzędzia tekstowe

Dwie kolejne pozycje na pasku linii to narzędzia tekstowe.

Umożliwiają nanoszenie tekstu w dowolnym miejscu na wykresie.

Ostatnia ikona daje natomiast dostęp do różnego rodzaju symboli, które można nanieść na wykres w celach informacyjnych:

Menu narzędzi analizy technicznej

Wszystkie narzędzia niezbędne w analizie technicznej są zgrupowane w górnym menu MT4, „wstaw”.

Rodzaje wykresów

Gdy analizujemy wykresy, należy również mieć możliwość zmiany ich rodzaju (wykres liniowy, świecowy, barowy), interwału czasowego oraz zapisanie naszych ustawień do łatwo dostępnego szablonu.

Aby tego dokonać, wystarczy skorzystać z górnego paska narzędzi:

Chcąc zapisać szablon wykresu, który uruchomi się wraz z nowym instrumentem klikamy prawym przyciskiem myszy na wykres, wybieramy „Szablon”, następnie „Zapisz Szablon” i nadajemy mu właściwą nazwę.

Edytowanie narzędzi

Każde z narzędzi naniesionych na wykres może być edytowane poprzez podwójne kliknięcie na wybrany element i wybranie Właściwości. Pozwala to na zmianę koloru danego elementu lub spersonalizowanie jego parametrów.

Rozszerzanie menu narzędzi

Istnieje również możliwość rozszerzenia listy narzędzi widocznych na górnym pasku. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na panel „Analizy Liniowej” i wybrać opcję Dostosuj.

Wyświetli to listę wszystkich dostępnych narzędzi. Przenosząc pozycje z lewej strony na prawą sprawimy, że te pojawią się na głównym pasku.

Po zapoznaniu się z podstawowymi narzędziami dostępnymi na platformie MT4, można rozpocząć samodzielną analizę rynków.

 

Informujemy, że platforma transakcyjna MetaTrader 4 (MT4) nie jest już dostępna dla obecnie zakładanych, nowych kont (rachunków inwestycyjnych). Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z platformy MT4, mają jednak nadal taką możliwość. Zachęcamy jednocześnie do sprawdzenia możliwości naszej nowoczesnej i niezwykle intuicyjnej platformy xStation 5!

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.