xStation 5: Korelacje wykresów w platformie

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)

Dowiedz się jak szukać korelacji pomiędzy instrumentami za pomocą analizy wykresu na platformie xStation5.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak sprawdzić za pośrednictwem platformy, czy dwa instrumenty finansowe są ze sobą skorelowane
  • Jak wyświetlić do 5 różnych instrumentów na jednym wykresie
  • Jak dostosować korelacje wykresów pod kątem indywidualnych potrzeb

W skrócie, korelacje na rynkach finansowych mierzą stopień, w jakim dwa instrumenty poruszają się względem siebie. Dla traderów niezwykle istotne jest śledzenie takich zależności w celu zmniejszenia lub zdywersyfikowania ryzyka w portfelu, a także w celu zidentyfikowania potencjalnych okazji inwestycyjnych.

Najłatwiejszym sposobem analizy korelacji dwóch lub więcej instrumentów jest porównanie ich notowań na jednym wykresie. Dla przykładu, jeśli chcesz porównać US500 (oparty na indeksie S&P500) do ceny złota, możesz wyświetlić oba instrumenty na tym samym wykresie oraz przeanalizować, jak silnie te dwa rynki są skorelowane.

W platformie xStation 5 możesz umieścić do 5 różnych instrumentów na jednym wykresie. Można to łatwo zrobić za pomocą ikony „Porównaj wykresy” znajdującej się na pasku narzędzi:

Jeśli nie widzisz ikony „Porównaj wykresy” na swoim pasku narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierz opcję „Dostosuj pasek narzędzi”.

Następnie zaznacz opcję „Porównaj wykresy”:

Po zaznaczeniu tej opcji, ikona porównywania wykresów będzie widoczna w Twoim pasku narzędzi. Jak widać, mamy wyświetlony wykres złota, a chcemy do niego dodać US500. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na „Porównaj wykresy”, wyświetli się nowe okno:

Zacznij wpisywać „US500”, a następnie kliknij przycisk „Dodaj”.

Po tym pojawi się wykres US500:

Aby dodać kolejny rynek – na przykład ropę Brent – należy powtórzyć te same kroki:

Teraz możesz zobaczyć czy cena złota porusza się w jakiejkolwiek korelacji do indeksu S&P500 lub ropy Brent.

Aby zmienić kolor któregoś z wyświetlanych instrumentów, kliknij prawym przyciskiem na wykres i wybierz opcję „Personalizuj wygląd wykresu”:


Pojawi się wtedy nowe okno. Wybierz zakładkę „Porównanie” i dostosuj kolory wykresów według własnych preferencji.


Aby usunąć dodatkowe wykresy, kliknij przycisk „x” w prawej dolnej części okna wykresu:

Dzięki platformie xStation 5, możesz analizować korelacje szybko i wygodnie jak nigdy przedtem.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.