Stop loss

Co to jest stop loss?

  • Stop loss to zlecenie obronne, którego używają traderzy, aby ograniczyć swoje ryzyko.
  • Jeżeli chcesz zaakceptować tylko określoną stratę, stop loss automatycznie zamknie Twoje zlecenie na wartości, którą zdefiniujesz.
  • Pamiętaj stop loss działa automatyczne - dlatego nie musisz manualnie monitorować swoich pozycji, co daje kontrolę i komfort psychiczny.
  • Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynkach finansowych. Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem jest ograniczanie strat.

Stop loss na wykresie pary walutowej EURUSDSpójrzmy na powyższy przykład. Trader otworzył pozycję długą na parze EURUSD w nadziei, że jej wartość wzrośnie od poziomu 1.09935 (linia położona wyżej na wykresie). Linia położona poniżej niej to stop loss ustawiony na 1.09842. Oznacza to, że jeżeli cena EURUSD spadnie poniżej tego poziomu, pozycja tradera automatycznie zamknie się na stracie i ochroni go przed większym spadkiem kapitału.

Z reguły traderzy nie powinni ryzykować więcej niż 5% zainwestowanego kapitału na transakcje. Stop loss powinien pomagać zarządzać ryzykiem i utrzymywać straty na akceptowanym i kontrolowanym poziomie.

Stop loss - wykorzystanie

Stop lossy są łatwe w użyciu i chronią konto przed agresywnymi ruchami na rynku. Pamiętaj jednak, że stop loss nie może zawsze zagwarantować, że pozycja zostanie zamknięta w miejscu, gdzie został on ustawiony za każdym razem. Czasami może nastąpić poślizg cenowy,jeżeli na rynku wystąpiła duża zmienność lub kiedy rynek otworzy się z luką (cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego - stop loss). Możliwe, że Twoja pozycja zostanie zamknięta na możliwie najgorszym poziomie - to zjawisko nazywamy slippage.

Więcej o zarządzaniu ryzykiem możesz przeczytać tutaj.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.