Co to je a jak funguje Dividenda?

Doba čtení: 1 minut(y)
kostky "dividens" a grafy na pozadí
Dividenda představuje částku vyplácenou společností svým akcionářům. Investování do dividendových společností je jednou z možností, jak získat pasivní příjem z investic. Tento článek vysvětlí, co je dividenda, jak funguje a proč je výhodné investovat do dividendových společností.

Co je to dividenda?

Dividenda je část zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Společnosti mají obvykle dvě možnosti, jak využít své zisky – mohou je reinvestovat zpět do firmy nebo je vyplatit svým akcionářům ve formě dividend. Vyplácení dividend je rozhodnutím správní rady společnosti a musí být schváleno na valné hromadě.

Jak funguje vyplácení dividend?

Vyplácení dividend probíhá obvykle v pravidelných intervalech, například každý kvartál nebo rok. Výše vyplácené dividendy závisí na ziskovosti společnosti a její finanční situaci. Společnosti obvykle stanovují tzv. dividendovou politiku, která určuje, kolik procent zisku bude vypláceno akcionářům.

Seznamte se s investováním do dividendových akcií s XTB: Investovaní do dividendových akcií

Proč je výhodné investovat do dividendových společností?

Investování do dividendových společností má mnoho výhod, my si ukážeme čtyři hlavní výhody:

Pasivní příjem: Investování do dividendových společností umožňuje získat pravidelný pasivní příjem ve formě vyplácených dividend. Tento příjem může být užitečný pro doplnění příjmu z pracovní činnosti či jako dlouhodobá investiční strategie pro budoucnost.

Stabilita a růst: Společnosti s dlouhodobou historií vyplácení dividend často představují stabilní a zdravé podniky. Vyplácení dividend je známkou finanční síly a důvěryhodnosti společnosti. Investování do takových společností může nabídnout vyšší stabilitu a potenciálně i růst hodnoty investice.

Reinvestice dividend: Investoři mohou reinvestovat vyplacené dividendy zpět do akcií dividendových společností. Tímto způsobem mohou využít sílu efektu sněhové koule, kdy se dividendy postupně zvyšují a vytvářejí tak možnost dlouhodobého růstu investice.

Diverzifikace portfolia: Investování do dividendových společností může přispět k diverzifikaci investičního portfolia. Díky různorodosti společností a odvětví, ve kterých působí, lze snížit riziko a závislost na jediné investici.

Investování do dividendových společností je strategií, která může nabídnout pasivní příjem, stabilitu a potenciální růst investice. Vyplácení dividend je způsobem, jak společnosti odměňují své akcionáře za jejich podíl na zisku. Důležité je pečlivě vybírat dividendové společnosti a sledovat jejich finanční výkonnost a dividendovou politiku. Investování do dividendových společností však není bez rizika, a proto je vhodné se vzdělávat.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Vyplácení dividend závisí na konkrétních společnostech a jejich dividendové politice. Nejběžnější je vyplácení dividend každý kvartál (čtvrtletně) nebo rok (ročně). Některé společnosti mohou vyplácet dividendy i v jiných časových intervalech.

Výše vyplácené dividendy je stanovena na základě rozhodnutí správní rady společnosti a schválena na valné hromadě. Obvykle se vypočítává jako určité procento zisku společnosti nebo jako určitá částka na akcii.

Při hledání vhodných dividendových společností je důležité provádět pečlivý výzkum. Zvažte historii vyplácení dividend společnosti, finanční stabilitu, výkonnost a dividendovou politiku. Můžete se také obrátit na odborníky na finanční trhy nebo využít odborné analýzy a doporučení.

Daně z dividend se liší podle právního systému jednotlivých zemí. V některých případech mohou být dividendy zdaněny zvláštním sazbami nebo se na ně vztahují daňové úlevy. Je důležité zjistit daňová pravidla v konkrétní jurisdikci a případně se poradit s daňovým poradcem.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa