Jak začít investovat – 5 zásad investice do akcií

Doba čtení: 7 minut(y)
přemýšlející muž a grafy nad hlavou
Než se pustíte do investování do akcií, víte, na co si dát pozor? Vzhledem k tomu, že počet lidí investujících prostřednictvím nákupu akcií výrazně vzrostl, vysvětlíme vám vše, co potřebujete vědět, abyste mohli učinit ta nejlepší investiční rozhodnutí.

V posledních několika letech výrazně vzrostl počet lidí, kteří investují prostřednictvím nákupu akcií. K tomuto nárůstu přispěla vyšší míra finanční gramotnosti a rozvoj nových investičních platforem, přesto se však stále najdou tací, kteří mají problém začít. Investování do akcií se ukázalo jako dlouhodobě nejvýnosnější, avšak pro dosažení dlouhodobého úspěchu je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Přinášíme vám informace, které potřebujete znát, abyste mohli začít přijímat ta nejlepší investiční rozhodnutí.

Znalost prostředí

Cena akcií je ovlivněna nabídkou a poptávkou. Pokud je poptávka po akciích vyšší, cena se zvyšuje. Naopak, pokud je větší nabídka, cena akcií klesá. Investoři při určování hodnoty společnosti používají současné ceny a slevují budoucí peněžní toky. Tyto odhady závisí na okolním prostředí a vyhlídkách na růst. Cena akcií tedy nepřesně odráží současnou hodnotu společnosti, ale snaží se předvídat její budoucí výkonnost. Proto se může stát, že když jsou o společnosti zveřejněny pozitivní nebo negativní zprávy, cena akcií se nemusí pohybovat tak, jak by se očekávalo, protože investoři již tyto informace zohlednili ve svých odhadech ceny.

Pro začínající investory je důležité pochopit, že cena akcií je ovlivňována širokou škálou faktorů. Tyto faktory zahrnují momentální fázi hospodářského cyklu, měnovou politiku uplatňovanou centrálními bankami a konkrétní aspekty samotné společnosti, jako je vývoj odvětví a obchodní výsledky zveřejňované každé čtvrtletí.

Základní informace o akciích

Předtím než začnete investovat do akcií, je vhodné se seznámit s oborem, ve kterém společnost působí, a pochopit hlavní faktory, které mohou ovlivnit ceny akcií. Je také důležité mít na paměti, že trh se ne vždy chová racionálně. Existují situace, kdy je nálada na trhu natolik negativní, že neodráží skutečné hodnoty akcií.

Investoři by měli věnovat pozornost dlouhodobým trendům a fundamentálním faktorům, které mohou ovlivnit výkon společnosti. Analyzování makroekonomického prostředí a sledování důležitých událostí, jako jsou zprávy centrálních bank nebo výsledky firem, může pomoci při rozhodování o investicích.

Co to vlastně je obchodování s akciemi?

Síla je v číslech

mobil z kterého svítí informace

Pro správné odhadnutí ceny akcií se investoři spoléhají na různé ukazatele, které souvisejí s fundamentální analýzou. Klíčem je stanovit cílovou cenu, aby se určilo, zda je akcie podhodnocená (pokud je obchodována pod touto cílovou cenou) nebo nadhodnocená (pokud je obchodována nad touto cílovou cenou).

Provádění fundamentální analýzy může být složité, pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti. Nicméně existuje soubor údajů, který je přístupný všem investorům a který je důležité vzít v úvahu před nákupem akcií.

Před investicí je nezbytné prověřit finanční situaci společnosti, do které chcete investovat, a nenechat se pouze unést očekáváními. Existuje několik klíčových ukazatelů, které je třeba zvážit a které mohou poskytnout přehled o výkonnosti společnosti i její budoucí perspektivě.

Co je to obchodování na základě fundamentů?

Mezi tyto ukazatele patří zisk na akcii (EPS). Zisk na akcii se vypočítá tak, že se čistý zisk společnosti odečte o dividendy a výsledek se rozdělí počtem vydaných akcií. Tento ukazatel nám říká, kolik zisku společnost generuje na jednu akcii a je užitečným měřítkem ziskovosti.

Významnými ukazateli pro investory jsou poměr cena/výnos (P/E) a zadluženost společnosti.

Poměr cena/výnos (P/E): Tento ukazatel se vypočítá dělením ceny akcie ziskem na akcii. Pomáhá investorům určit, zda je společnost nadhodnocená, nebo podhodnocená. Neexistuje jedna ideální hodnota, protože hodnota P/E by měla být porovnávána mezi společnostmi ve stejném odvětví. Vyšší P/E může naznačovat růstové nebo nadhodnocené společnosti, kdy jsou investoři ochotni zaplatit vyšší cenu za očekávaný růst. Naopak nižší P/E je typický pro hodnotové společnosti nebo ty, které jsou podhodnocené. V těchto případech se obvykle jedná o stabilní podniky s nižším růstem.

Zadluženost: Ukazatel zadluženosti vyjadřuje celkový dluh společnosti v poměru k jejímu vlastnímu kapitálu. Nižší zadluženost zajišťuje větší finanční stabilitu, protože společnost má větší kapacitu investovat do růstu a snížit náklady na financování. Vysoká zadluženost může představovat riziko, protože společnost se může potýkat s obtížemi při splácení dluhu a financování svých aktivit.

Více o investování do akcií s nulovými poplatky

Některé z klíčových faktorů, které by měli investoři zvážit, zahrnují:

Finanční výkonnost: Hodnocení finančních ukazatelů společnosti, jako jsou tržby, zisk, růst zisku, marže nebo cash flow. Tyto ukazatele poskytují přehled o výkonnosti společnosti a její schopnosti generovat zisk.

Hodnocení odvětví: Posouzení perspektivy a konkurence v odvětví, ve kterém společnost působí. Je důležité sledovat trendy, inovace a konkurenční výhody, které mohou ovlivnit výkonnost společnosti.

Hodnota aktiva: Zhodnocení hodnoty aktiva společnosti, včetně majetku, nemovitostí, technologií a intelektuálního vlastnictví. To může poskytnout přehled o skryté hodnotě společnosti, která se nemusí plně odrážet v tržní ceně akcií.

Makroekonomické faktory: Analýza hospodářského prostředí, včetně měnové politiky, inflace, úrokových sazeb a globálních trendů, které mohou ovlivnit trhy a výkonnost společnosti.

Zprávy a události: Sledování aktualit, zpráv a událostí, které se týkají společnosti. Pozitivní či negativní zprávy mohou ovlivnit vnímání trhu a cenu akcií.

Vhodný okamžik pro investici

Technická analýza je forma analýzy, která se zaměřuje na pohyb cen a objemu obchodů prostřednictvím používání grafů. Existují tři základní principy, které pomáhají pochopit tuto techniku:

  1. Trh diskontuje vše: Tento princip znamená, že zprávy, data, zvěsti a očekávání již jsou promítnuty do cen akcií. To znamená, že trh reflektuje veškeré dostupné informace a reaguje na ně.
  2. Trh se pohybuje podle trendů: Trendový princip říká, že trh má tendenci pokračovat ve svém současném směru. Pokud roste, je pravděpodobné, že bude pokračovat v růstu, a pokud klesá, je pravděpodobné, že bude pokračovat v poklesu. Existují také fáze, kdy se trh pohybuje tzv. do strany, kdy nedochází k výraznému růstu ani poklesu.
  3. Historie se opakuje: Tento princip naznačuje, že vzorce a formace, které se objevily v minulosti, se mohou opakovat v budoucnosti. Analytici se často spoléhají na historická data a trendy při předpovídání budoucího chování trhu.

Při technické analýze se využívají různé nástroje, jako jsou grafy a indikátory. Grafy poskytují informace o minulém chování cen a slouží jako základ pro odhad budoucího vývoje cen. Objem obchodů může sloužit jako potvrzení síly nebo přesvědčení investorů při stanovení cen. Indikátory poskytují další informace a často se odvozují z cenových dat.

Je důležité, aby byl investor schopen interpretovat všechny tyto informace a pochopit, jaké okolnosti ovlivňují cenu akcie. Identifikace trendu je klíčová, ať už jde o trend vzestupný (býčí) nebo klesající (medvědí), což lze provést například pomocí nakreslení trendové linie spojující minima nebo maxima na grafu. Klíčové úrovně rezistence a podpory (supportu) také mohou hrát důležitou roli při rozhodování o investicích.

Více o býčím a medvědím trhu

Před investováním je důležité získat povědomí o trendech, klíčových úrovních a porozumět grafům i indikátorům. Je také vhodné si uvědomit, že technická analýza má své limity a nezaručuje přesnou předpověď trhu.

Ujasněte si investiční strategii

Před investováním do akcií je nejdůležitější určit si vlastní toleranci k riziku. Investice do akcií může být spojena s krátkodobou nestabilitou a nepředvídatelností, i když dlouhodobě tendence výnosů z akcií bývají pozitivní. Je proto důležité mít trpělivost a schopnost snášet ztráty v některých obdobích, aby nedocházelo k prodeji akcií v situacích paniky.

Mladí lidé obvykle mají vyšší toleranci k riziku než dospělí, protože mají více času na to, aby překonali výkyvy trhu a využili dlouhodobý růst. Nicméně i přesto je důležité určit si vlastní komfortní úroveň rizika a investovat v souladu s ní.

Samostatné investování vyžaduje odhodlání a vynaložení úsilí. Výběr společností s růstovým potenciálem vyžaduje průzkum a analýzu různých možností. Je také důležité sledovat novinky a události, které mohou ovlivnit výkonnost společností, do kterých investujete. Pokud nemáte dostatek času nebo znalostí, může být výhodnější investovat do jiných typů aktiv, jako jsou fondy obchodované na burze (ETF), které poskytují diverzifikaci a vyžadují méně osobního sledování.

Diverzifikace je dalším klíčovým aspektem při investování. Správné rozložení investic mezi různé společnosti a sektory může přinést větší stabilitu a snížit riziko. Investování do různých společností a sektorů snižuje pravděpodobnost, že jedna jednotlivá investice bude mít výrazný vliv na celkový výkon portfolia.

U XTB je také možné diverzifikovat portfolio pomocí Frakčních akciií nebo ETF, které vám umožňují investovat pouze částku dle vašich možností již od pouhých 10 eur (cca 240 Kč).

Více o Frakčních akciích u XTB

Obklopte se těmi nejlepšími

monitor a ikonky

Je důležité vybrat si vhodného brokera pro úspěšné investování do akcií. XTB je jedním z nejuznávanějších a nejbezpečnějších online brokerů na světě.

XTB je licencovaný broker pod dohledem KNF a ČNB, což zaručuje dodržování příslušných kontrolních a bezpečnostních standardů. Tímto způsobem si udržuje reputaci seriózního a spolehlivého brokera.

XTB nabízí investiční a obchodní platformu xStation 5, která je jednou z nejpokročilejších investičních platforem na trhu. Tato platforma umožňuje investovat do více než 5 800 různých instrumentů z jakéhokoli zařízení. Poskytuje všechny nástroje technické analýzy na grafech, umožňuje filtrovat akcie podle nejdůležitějších ukazatelů. Kromě toho platforma poskytuje přístup k exkluzivnímu vzdělávacímu obsahu, analýzám a tržním příležitostem, což je užitečná podpora pro investory při dosahování co nejlepších výsledků.

Jednou z výhod XTB je, že neúčtuje poplatky z nákupu nebo prodeje akcií a ETF až do výše 100 000 eur zobchodovaných měsíčně. To může být pro investory výhodné, protože nízké náklady mohou přispět k vyšší ziskovosti investic.

Dalším pozitivním aspektem je kvalita zákaznického servisu. XTB má zákaznický servis s plnou podporou českého jazyka, 24h denně a 5 dní v týdnu. Zároveň je možné navštívit fyzické sídlo společnosti, které se nachazí v Praze. To umožňuje snadnou komunikaci a rychlou pomoc pro investory.

Při výběru brokera je důležité zvážit různé faktory, včetně regulace, dostupnosti obchodní platformy, nákladů, vzdělávacích zdrojů a zákaznického servisu. Každý investor by měl provést svůj vlastní výzkum a zvážit své individuální potřeby a cíle před rozhodnutím o výběru brokera.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk