Korelace na trzích

  • Technická analýza
  • Slovníček
  • Staňte se obchodníkem
4 minute(s)
Finanční trhy jsou systém vzájemně propojených plavidel. Pokud se hodnota dluhopisů výrazně sníží, nebo výrazně zvýší, může to ovlivnit cenu měn a akcií. Není to obecné pravidlo, ale existují některé intrumenty, které se historicky pohybují v tandemu. Proč?

Existují různé důvody. Kanadský dolar (CAD) je dokonalým příkladem. Měna je silně propojena s ropou, která má významný dopad na kanadské hospodářství. Podívejme se na některé populární korelace, abychom zjistili, jak mohou být použity ve vaší obchodní strategii.

Jak lze měřit korelace?

Korelace je jednou z nejběžnějších a nejužitečnějších statistik. Korelace je jediné číslo, které popisuje míru vztahu mezi dvěma intrumenty. Může být použita pro jednotlivé akcie nebo aktiva, nebo může měřit, jak se trhy pohybují vůči sobě navzájem. Měří se na stupnici od -1 do +1. Dokonalá pozitivní korelace mezi dvěma aktivy má čtení +1. Dokonalá negativní korelace má hodnotu -1. Takové vyskyty jsou však extrémně vzácné. Podívejme se na vizuální příklad.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak vidíte, mezi kanadským dolarem a ropou existuje poměrně silná korelace. To je definováno jako pozitivní korelace, protože oba trhy se pohybují stejným směrem - jinými slovy, jeden trh roste, zatímco druhý trh také roste; a klesá, když druhý trh také klesá. Toto je obecné pravidlo a někdy může dojít k odchylkám.

AUD vs. železná ruda

Australský dolar je komoditní měnou, což znamená, že jeho síla závisí hlavně na cenách jednotlivých komodit. Austrálie je největším výrobcem železné rudy na světě, a proto by nemělo být překvapením, že bohatství ekonomiky a hodnota její měny do značné míry závisí na vyhlídkách železné rudy. Pohled na tuto komoditu lze proto považovat za alternativu pro zobrazení samotné měny - australského dolaru.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Například pokud se cena železné rudy zvyšuje, investoři obvykle musí koupit více australských dolarů, aby koupili stejné množství železné rudy z Austrálie. To zvyšuje celkovou poptávku po měně, což posiluje AUD.

NZD vs. ceny mléka

Nový Zéland je silně závislý na cenách mléka. Na rozdíl od ropy nebo zlata, mléko není komoditou, nad kterou obchodníci často přemýšlí. A co víc, málokdy slyšíte informace o cenách mléčných výrobků v televizi nebo rádiu. To však neznamená, že mléko není rozhodující pro řešení NZD.

Nový Zéland je největším světovým vývozcem mléčných výrobků a představuje 40 procent světového obchodu s mlékem. Mléčné výrobky tvoří 7 % celkového hospodářského výsledku země. Kromě toho, největší společnost na světě ve vývozu mléčných výrobků, Fonterra, je největší společností na Novém Zélandu. Jak můžete vidět, znehodnocení cen mléka by mohlo ovlivnit celé hospodářství, což by vedlo k oslabení měny.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Když jsou ceny mléka vysoké, dovážející země obvykle potřebují koupit více novozélandských dolarů na nákup mléka. Když ceny mléka klesají, existuje nižší poptávka po novozélandském dolaru a může proto klesat.

USD vs. zlato

Na rozdíl od AUD a NZD není americká ekonomika závislá na cenách určité komodity, v tomto případě na zlatě. Můžeme však pozorovat silnou korelaci mezi dolarem a cenou zlata. Inverzní korelace, známá také jako negativní korelace, je opačný vztah mezi těmito dvěma trhy. Takže když jeden trh roste, druhý obvykle klesá. To je ze dvou hlavních důvodů:

  1. Klesající dolar může zvýšit hodnotu ostatních měn. To často zvyšuje poptávku po komoditách, včetně zlata.
  2. Když dolar začne ztrácet svoji hodnotu, obchodníci hledají alternativní instrument pro uchování hodnoty. Je to proto, že pokles v USA je obvykle spojen s klesajícími úrokovými sazbami. Jelikož sazby jsou nižší, obchodníci hledají výnosy jinde a zlato může být alternativou.

Jak můžeme vidět na grafu níže, zlato pozitivně korelovalo s obrácenou hodnotou USDCHF. To znamená, že pokud jeho cena vzrostla, hodnota dolaru klesla.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Nicméně je třeba pamatovat na jednu věc. Je možné, že dolar a zlato budou narůstat současně. To se může stát, když nastane krize nebo zhoršení tržního sentimentu. Takový scénář by mohl přimět obchodníky, aby hledali tradičně "bezpečná" aktiva, včetně dolarů a zlata.

Obchodování divergencí

Existuje mnoho instrumentů, které jsou navzájem korelované, takže je téměř nemožné je prezentovat všechny. Například dolar a zlato jsou většinou závislé na pohybech dluhopisů, zatímco index Nikkei je obvykle v tandemu s USDJPY. Ropa je spojena s cenou ruského rublu a norské koruny, zatímco jihoafrický rand (ZAR) koreluje se zlatem. Nebudeme se zaměřovat na každý z nich, ale ukážeme vám, jak tuto korelaci použít jako součást obchodní strategie. Vraťme se k poslednímu příkladu. Jak můžeme vidět, byly momenty, kdy byl USDCHF nad, nebo pod cenou zlata (zvýrazněné červenými vertikálními čarami).

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Toto je známé jako divergence mezi dvěma nástroji a může být použita jako příležitost k otevření obchodu. Pokud víte, že oba nástroje jsou většinou pozitivně korelované, očekáváte, že se jejich ceny v budoucnu vracet zpět. Pokud je USDCHF vyšší než zlato, obchodník může prodávat měnový pár a koupit zlato. Jedna věc, kterou je však třeba poznamenat, je, že doba této divergence může trvat déle, tedy takovýto obchod by mohl být bolestivý.

Příležitosti a korelace

Korelace mezi trhy je důležitou součástí základní analýzy. Jak bylo uvedeno, některé komodity mohou mít významný dopad na různé měny. Na druhou stranu některé měny, například americký dolar, mohou ovlivnit ceny komodit. Navíc časové období mezi korelovanými nástroji může poskytnout zajímavé obchodní příležitosti. Z tohoto důvodu stojí za to podívat se na další trhy než jen měnové, a to nejen na odhad jejich hodnot, ale také pro zjištění, zda to může být dobrá příležitost.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.