Dlouhá pozice (long position)

Související témata:
Doba čtení: 1 minut(y)
sell a buy tlačítka s grafy

Dlouhá pozice, také nazývaná long position, je termín používaný v investičním světě pro popis situace, kdy investor vlastní určitý instrument, jako například akcie, komodity nebo Forex, s cílem těžit z jejich růstu hodnoty.

Pokud předpokládáme, že cena instrumentu poroste, otevřeme v obchodní platformě nákupní – long pozici. Zadání long pozice nemá nic společného s dobou držení dané pozice, pokud neobchodujete s rozdílovými smlouvami CFD.

Když investor zaujme dlouhou pozici, kupuje a drží určitý instrument s očekáváním, že jeho cena vzroste. Tento postup je často spojen s dlouhodobým investováním, při kterém investor věří v pozitivní vývoj daného trhu nebo společnosti.

Více o akciích bez poplatků u XTB

Co je dlouhá pozice?

Dlouhá pozice představuje opak krátké pozice (short position), kde investor prodává instrument, který nevlastní, s cílem nakoupit ho zpět za nižší cenu a vydělat tak na rozdílu. Zatímco krátká pozice se spoléhá na pokles ceny v budoucnosti, dlouhá pozice se spoléhá na růst hodnoty investice.

Jedním z hlavních cílů dlouhé pozice je těžit z kapitálového růstu a potenciálního výnosu generovaného investicí. Investor může rovněž získávat příjmy ve formě dividend, pokud vlastní akcie společností, které je vyplácejí svým akcionářům.

Více o dividendách a investování

Shrnutí

Je důležité mít na paměti, že investování s dlouhou pozicí nese určité riziko. Cena instrumentu se může pohybovat opačným směrem, což by mohlo vést ke ztrátě hodnoty investice. Proto je důležité provádět důkladný výzkum a mít strategii pro správu rizika před zaujetím dlouhé pozice.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

FAQ

Dlouhá pozice jetermín v oblasti investování, při kterém investor kupuje instrument s očekáváním jeho růstu na ceně a zisku z něj v budoucnosti.

Investor kupuje určitý finanční nástroj, například akcie, komodity nebo měnu, a drží ho s cílem těžit z jejich potenciálního růstu hodnoty v budoucnosti.

Dlouhá pozice znamená, že investor vlastní instrument a očekává jeho růst, zatímco krátká pozice spočívá ve spekulaci na pokles hodnoty finančního instrumentu, při které investor prodává nástroj, který ve skutečnosti nevlastní.

Dlouhá pozice je vhodná pro investory, kteří věří v pozitivní vývoj daného trhu nebo společnosti na dlouhodobém horizontu. Je často využívána při investování do dlouhodobých akciových portfolií.

Dlouhá pozice může být zaujata na různé finanční instrumenty, včetně akcií, dluhopisů, ETF (Exchange-Traded Funds) nebo komoditních CFD.

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa