Risk Management - Úvod do řízení rizika

  • ABC investování
5 minute(s)
Řízení rizika je jedním z klíčových konceptů dlouhodobého úspěchu na finančních trzích - je to také jeden z nejvíce přehlížených nebo podhodnocených aspektů obchodování. Ale proč je řízení rizik tak důležité, a jak jej můžete implementovat ve svých vlastních strategiích?

Mohli byste být nejtalentovanějším obchodníkem na světě s přirozeným pohledem na investiční příležitosti a se může stát, že ztratíte svůj kapitá jedním špatným obchodem, právě špatným řízením rizika. Bez ohledu na to, jak dobří jste, nebo jak jste zkušení, tak jste stále ve ztrátě. Dokonce i nejlepší obchodníci na světě trpí ztrátovými obchody, je to součást obchodování. To je důvod, proč je řízení rizik tak důležité pro váš úspěch.

Pravidla řízení rizik se dají relativně snadno pochopit - a to i pro začátečníky, ale často je náročné tyto pravidla následovat, protože se do nich zapojí emoce, právě proto, že jde o reálné peníze.

Než se přesuneme na specifické techniky řízení rizik, podíváme se, jak řízení peněz tvoří rozhodující prvek úspěšné obchodní strategie.

Prvky úspěšné obchodní strategie

Úspěšná strategie se skládá ze tří důležitých prvků:

  • Obchodní strategie založená na nějaké výhodě: důsledné uplatňování pravidel, které řídí konkrétní strategii, jako jsou konkrétní vstupní a výstupní pravidla nebo vždy obchodování ve směru převládajícího trendu. Možná použijete jednoduché klouzavé průměry, abyste pomohli identifikovat nový trend co nejdříve a indikátor stochastic, který vám pomůže určit, zda je bezpečné vstoupit do obchodu po křízení klouzavého průměru. Můžete také použít RSI jako další potvrzení, které pomáhá určit sílu trendu. Ať už je to cokoli, je třeba, aby vám vaše obchodní strategie vyhovovala,  koneckonců, jste to vy, kdo ji používá - a poté je uplatňována na vaše obchody.
  • Kontrolovat své emoce: Pokud jste testovali svou strategii jak na demo, tak na reálném účtu, můžete si všimnout rozdílu ve výsledcích. Je to proto, že když se jedná o reálné prostředky, klíčovou roli hraje psychologie. Emoce, jako je strach, chamtivost nebo rozrušení nebo naopak vzrušení, vám mohou zabránit v tom, abyste se drželi vašeho plánu a vytváří potenciálně negativní výsledky. Obecné pravidlo pro úspěšné obchodování říká nechat své zisky růst a realizovat své ztráty brzy. Umět řídit své emoce a doržovat svůj obchodní plán může významě pomoci k stabilním ziskům.
  • Money management: důležitá součást strategie, která určuje velikost pozice, výši použité páky a všechny úrovně Stop Loss a Take Profit. Správné řízení peněz je důležitou součástí úspěšného obchodování v dlouhodobém horizontu. Pomáhá maximalizovat zisky a minimalizuje ztráty. Zabraňuje také přílišnému riziku.

Jak můžete vidět, správné zvážení těchto prvků bude hrát důležitou roli ve vaší schopnosti maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty. Používáte-li pouze dva z výše uvedených tří prvků, dříve nebo později může dojít k nezdaru, kterému je možno předejít. Jeden z obchodních zákonů říká, zůstat “naživu” tak dlouho jak jen můžete.

Takže, jaké prvky tvoří dobrý Money Management? Podívejme se na některé techniky, které vám pomohou kontrolovat vaše riziko:

  • Velikost pozice
  • Obchodování v určitých hodinách
  • Stop Loss a Take Profit
  • Vědět, kdy přiznat a realizovat ztráty

Podívejme se na příklad, kdy je jeden z těchto prvků z velké části ignorován.

V tomto případě máte na obchodním účtu 5 000 USD a prodáváte EUR / USD o velikosti 4,59 lotu s využitím finanční páky 100:1. Rozhodnete se, že u tohoto obchodu nenastavíte Stop Loss. Využíváte většinu finančních prostředků na vašem účtu v této jedné pozici (4998,51 dolarů), což vám dává malý prostor pro případné negativní cenové pohyby. Každý pohyb pipu by znamenal zisk nebo ztrátu ve výši 45,90 USD bez příkazu Stop Loss.

Co se stane potom?

Po zveřejnění posledních ekonomických dat trhy reagují posílením eura, které znamenají pohyb více než 50 pips proti USD. Tento krok způsobí ztrátu obchodu ve výši 2,245 dolarů za pár minut, což je polovina vašich prostředků a ponechá jen část vašich peněz na zpětné získání ztraceného kapitálu. Než se rozhodnete, jaký bude váš další krok - zda snížit ztrátu, přidat Stop Loss, abyste zabránili dalším ztrátám nebo snížení velikosti pozice - nastane další pohyb o 50 pips proti vám, což znamená, že inkasujete další ztrátu o velikosti 2.245 USD. To je celková ztráta ve výši 4,490 dolarů za 100 pip pohybu proti vám.

Tento obchod je jasným příkladem pozice, která nevyužívá Stop Loss a jak by mohla být pro váš účet extrémně nebezpečná.

Řízení rizka

Jak jsme již zmínili, dokonce i nejlepší obchodníci utrpí ztrátu v určitém okamžiku. Je to součást obchodování. Klíčem je omezit ztráty na přijatelnou úroveň. Tímto způsobem zjistíte, že jste schopni zůstat na trhu delší dobu a zvýšit tak své šance na úspěšnější obchody. Jedním ze způsobů, jak zajistit správnou rovnováhu mezi ziskem a ztrátou, je držet se kladného poměru zisků vůči ztrátám, jako je 2:1 nebo dokonce 3:1, kde jsou vaše předpokládané zisky vždy dvojnásobné než vaše maximální ztráty. Takže i když utrpíte tří ztrátové obchody, budete potřebovat pouze dva ziskové, abyste zajistili, že vaše celkové zisky převýsí vaše ztráty. I když to není obecné pravidlo, které byste měli automaticky následovat, může nám pomoci představit si konkrétní přístup k řízení rizik.

Podívejme se na dva obchodníky, kteří začínají s obchodním účtem o velikosti 10 000 dolarů a využívají poměr rizika a zisku  2:1, ale v obchodování uplatňují velmi odlišné úrovně řízení peněz. První obchodník používá velmi agresivní přístup, riskuje 60 % svého kapitálu na každém obchodu a usiluje o dosažení zisku ve výši 120 %. Druhý obchodník je mnohem konzervativnější a riskuje pouze 5 % jeho finančních prostředků a jeho cíl zisku je 10%. Zjednodušeně řekněme, že každý obchodník má tentýž soubor deseti obchodů a že každý druhý obchod je ziskový.

Příklad řízení rizika

Tyto tabulky zobrazují výsledky obchodování dvou obchodníků používajících různé úrovně řízení rizik.

Navzdory skutečnosti, že obě strategie měly stejnou míru úspěchu, stejný počáteční kapitál a stejný přístup k poměru výnosu a rizika  2: 1, vzhledem k velmi odlišnému stylu řízení peněz se konečné výsledky výrazně liší. Agresivní přístup prvního obchodníka vedl k celkové ztrátě 47%, zatímco druhý obchodník má téměř 25% celkového zisku ve výši 12 462 dolarů. Takže můžete vidět, jak se trochu přizpůsobuje vašemu přístupu k řízení rizik a může vám dát zdravější zisky.

Klíčová součást obchodování

Jak je uvedeno výše, řízení rizik by je klíčkovou součástí obchodování. Zkušený obchodník ví, kolik může riskovat, ale jako začátečník byste měli dělat vše pro to, abyste se vyhnuli velkým ztrátám. Ztráty jsou součástí obchodování a jsou nevyhnutelné, ale je důležité vědět, jak s nimi jednat. Řízení zisků je dalším aspektem. Úspěšný obchodník musí najít rovnováhu mezi oběma výsledky obchodu – jde tedy o maximalizaci zisků při minimalizaci ztrát.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."