Technická analýza – Základní informace o technické analýze

Doba čtení: 8 minut(y)

Investoři nejčastěji obchodují na základě technické nebo fundamentální analýzy. Technická analýza se používá k vyhodnocování investic a identifikaci obchodních příležitostí na základě analýzy statistických trendů získaných z obchodní aktivity, jako je pohyb ceny a objemu. Řádná příprava na investování a analýza situace na trhu je nezbytným prvkem pro zahájení investování na finančních trzích.

Co je technická analýza?

Technická analýza je široce využívaná metoda analýzy grafů zaměřená na předpovídání budoucích cen akcií, měn nebo komodit. Jak se liší od fundamentální analýzy? Prakticky ve všech aspektech. Při použití technické analýzy nás zajímá pouze pohyb ceny a to, jak se chovala v minulosti. Díky těmto informacím jsme schopni určit její pravděpodobný budoucí pohyb.

Fundamentální analýza je o něco složitější. V případě společnosti kótované na burze zahrnuje informace také o globálním, makroekonomickém, regionálním a sektorovém prostředí, mimo jiné ale i zprávy, které společnost jako taková zveřejňuje.

Technická analýza a její 3 hlavní principy:

 • Trh zohledňuje vše – aktuální tržní cena bere v úvahu všechny dostupné informace o daném instrumentu, mikro a makroekonomickou situaci, a i politické a ekonomické podmínky.
 • Pohyb cen v trendu – ceny sledují určité trendy (vzestupný, sestupný, horizontální). Mohou se projevovat určité signály, které mohou naznačovat obrat trendu.
 • Historie se opakuje – technická analýza se zaměřuje na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě historie. Tento předpoklad je založen na opakování určitých vzorců v průběhu času.

Typy grafů

Při analýze grafů jednotlivých finančních nástrojů investoři nejčastěji pracují se třemi typy grafů – čárovými, sloupcovými a svíčkovými

Čárový graf

Je nejzákladnějším nástrojem pro prezentaci cenových pohybů. Obsahuje sice nejméně informací, ale je nejlépe čitelný. Nejčastěji se používá při analýze dlouhodobých trendů.

Čárový graf

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Sloupcové a svíčkové grafy

Obsahují daleko více informací než čárové. Tyto dva grafy zobrazují počáteční cenu v daném intervalu u zvoleného instrumentu, uzavírací cenu, ale také rozsah cenových výkyvů, ke kterým došlo v daném časovém úseku. Z tohoto důvodu se právě tyto dva grafy nejčastěji používají k provádění zmiňované technické analýzy.

Sloupcový graf

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Svíčkový graf

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Trend

Definici trendu lze nejjednodušeji vysvětlit tak, že se jedná o obecný směr, kterým se něco vyvíjí nebo mění. 

 • Pokud mají kupující výhodu, jedná se o rostoucí trend.
 • Pokud mají výhodu prodávající, jedná se o klesající trend.
 • Pokud se tržní síly vzájemně vyrovnávají, jedná se o boční trend.

O rostoucí trend se jedná, když graf ukazuje sekvenci vyšších maxim i minim.

Rostoucí trend

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

O klesající trend se jedná, když graf ukazuje sekvenci nižších maxim i minim.

Klesající trend

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

O horizontální trend se jedná, když na grafu není jasná sekvence. Cena se pohybuje nahoru a dolů a zůstává v bočním pásmu.

Horizontální trend

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Základní nástroje technické analýzy

Pomocí několika základních principů a nástrojů se může technickou analýzu naučit každý a rychle ji využít ke svým investičním rozhodnutím. Prvním krokem bude seznámit se s významy níže uvedených pojmů. 

Svíčkové formace

Svíčkové formace se dělí na ty, které značí obrat trendu a na ty, které značí pokračování trendu. Umožňují najít body obratu na trhu nebo dávají signál o pokračování trendu. Svíčkové formace se často používají jako pomůcka pro krátkodobou i dlouhodobou analýzu trhu.

Neoblíbenější formace

Tři rostoucí formace

Vysoká zelená svíčka se tvoří při rostoucím trendu. Po vysoké svíčce následuje skupina svíček s malým tělem, které naznačují, že v současném trendu existuje určitá míra odporu. Tyto svíčky mají zpravidla červenou barvu. Co je nejdůležitější, všechna jejich těla i s knoty se nacházejí v rozsahu první vysoké zelené svíčky. Otevření poslední svíčky (obvykle páté v řadě) je nad úrovní uzavření předchozí korekce a uzavírá se na nové, maximální úrovni. 

Tři rostoucí formace

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Tři klesající formace

Na trhu převládá klesající trend, který se odráží ve vysoké červené svíčce. Během následujících tří period se vytvoří svíčky s nízkými těly, které jsou orientovány opačným směrem, než je současný trend. Nejlepší je, když jsou těla svíček z období korekce zelená. Těla všech těchto svící zůstávají v rozsahu první červené svíčky. Otevření další, poslední svíčky této formace by mělo proběhnout v blízkosti uzavírací úrovně předchozích tří poměrů a uzavření na nové, minimální úrovni.

Tři klesající formace

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Nejznámější formace obratu trendu:

 • Býčí / medvědí engulfing (pohlcení)
 • Kladivo
 • Padající hvězda
 • Morning / evening star

Býčí / medvědí engulfing

Býčí formace

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Formace padající hvězdy

Padající hvězda

Zdroj: xStation 5

Formace kladiva

Formace kladiva

Zdroj: xStation 5
 
Svíčkový graf – praktické příklady

V níže uvedeném grafu lze pozorovat několik příkladů výše popsaných svíčkových formací. První zelený kruh je býčí engulfing (pohlcení) a druhý zelený kruh je býčí formace kladiva. První červený kruh znázorňuje medvědí engulfing (pohlcení) a druhý kruh je formace padající hvězdy.

Svíčkový graf v praxi

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Cenové formace

Cenové formace jsou specifické vzory, které lze pozorovat na grafu v jakémkoli časovém rámci. Umožňují identifikovat body obratu na trhu nebo potvrzení pokračování cenového pohybu. Kromě toho je lze použít k určení minimálního rozsahu cenového pohybu po potvrzení dané formace.

Nejoblíbenější cenové formace

 • Vlajka
 • Trojuhelník

Trojúhelníková formace

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Nejoblíbenější formace obratu trendu

 • Dvojitý vrchol
 • Dvojité dno
 • Hlava a ramena

Příklad formace hlavy a ramen

Formace hlavy a ramen

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Příklad formace dvojitého dna

Formace dvojitého dna

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Klouzavý průměr

Dalším, často používaným nástrojem technické analýzy je klouzavý průměr. Je to jeden z jednodušších indikátorů, ale často generuje velmi dobré signály. Nicméně vyžaduje vhodné nastavení hlavního parametru. Například při silném trendu na trhu bude lépe fungovat krátkodobý průměr. Podle hlavního pravidla platí, že dokud se cena nachází nad průměrem, je třeba očekávat, že cena bude nadále růst. Naopak pokud cena zůstává pod průměrem, převládá klesající trend. V níže uvedeném příkladu se cena od průměru odrazila a vzestupný trend pokračoval.

Klouzavý průměr

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Trendová linie

Trendová linie je jedním z nejjednodušších nástrojů technické analýzy. Níže uvedený příklad ukazuje rostoucí trend, přičemž trendová čára sleduje daná minima. Obecně platí, že dokud cena respektuje tuto linii, je třeba očekávat, že vzestupný trend bude pokračovat. Nicméně prorazí-li níže (viz červená šipka), může předznamenávat potenciální změnu trendu.

Trendová linie

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Fibonacciho návraty

Pomocí Fibonacciho nástrojů lze měřit rozsah jednotlivých impulsů a korekcí. Úrovně Fibonacciho návratů jsou vodorovné čáry, které označují možné úrovně supportu a resistence, kde by cena mohla potenciálně změnit směr. V níže uvedeném příkladu byl změřen impuls směrem dolů. Korekční pohyb nejprve otestoval 38,2 % návratu a poté se posunul níže k 61,8 % návratu. V tomto okamžiku vzestupný impulz vymizel a cena se vrátila do hlavního klesajícího trendu.

Fibonacciho návraty

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Geometrie trhu – struktura 1:1

Další metodou analýzy grafů je tzv. geometrie trhu. Často se stává, že korekce směrem dolů i impulsy směrem nahoru v daném trendu mají stejný nebo velmi podobný rozsah. Tuto metodu lze proto využít k tomu, abyste se po korekci připojili k převládajícímu trendu nebo abyste si v potenciálním bodě obratu uzamkli zisky.

Příklad – připojení se k současnému trendu

Níže uvedený příklad ukazuje, že cena již delší dobu respektuje rozsah první korekce směrem dolů. Pokaždé, když byla otestována spodní hranice struktury 1:1 (fialový obdélník), došlo k odrazu a cena dosáhla nového lokálního maxima.

Připojení k současnému trendu

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Pokud máme v portfoliu nákupní pozice a trh reaguje na horní hranici struktury 1:1, která je výsledkem předchozího růstového impulsu, pak lze tuto úroveň využít k zaúčtování zisků nebo částečnému uzavření pozice. Často lze lokální extrémy určit pomocí tržní geometrie, což je užitečné zejména při intradenním obchodování.

Tržní geometrie

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Support/resistence – Zóny podpory/odporu

Zóny supportu (podpory) a resistence (odporu) jsou horizontální zóny vyznačené předchozími cenovými reakcemi. V případě rostoucího trendu – prolomení nad nedávné maximum, vede k vytvoření reakční zóny, která pak může být použita jako support. V tomto případě dochází k principu obrácení polarity – po prolomení úrovně rezistentu by tyto úroveň měla být nově brána jako support.

Support / resistance

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Podobnou situaci řešíme i v klesajícím trendu. V případě, že cena prorazí pod nedávné minimum (lokální minimum), pak by tato úroveň měla v budoucnu působit jako rezistence. To je znázorněno na příkladu níže.

Zóny resistence

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Shrnutí

Technická analýza je užitečnou metodou analýzy trhu. Investoři si musí uvědomit, že žádný technický ukazatel není dokonalý. Žádný neposkytuje vždy stoprocentně přesné signály. Obchodníci by měli vzít v úvahu, že signály u vybraných ukazatelů mohou být někdy zavádějící. Dobře provedená technická analýza však může zlepšit vaši ziskovost jako obchodníka. I přes jasné výhody musí mít investoři na paměti, že technická analýza není bez chyb a omezení. Je to dáno tím, že tento typ analýzy vychází pouze z historických údajů, tj. z toho, co se již stalo, což ale nikdy nedává jistotu, že se tak bude trh chovat i v budoucnu. Někdy můžete získat smíšené signály, dva různé indikátory budou udávat protichůdné informace. To znamená, že jeden indikátor by mohl ukazovat nákupní signál, zatímco druhý by ukazoval prodejní signál. To by mohlo způsobit zmatek v obchodních rozhodnutích. Technická analýza navíc nebere v úvahu různé neočekávané události na trhu nebo klíčové informace, které budou zveřejněny a mohou mít velký vliv na převládající trend. Obchodníci by proto měli věnovat určitý čas přemýšlení o tom, jak nejlépe postupovat, pokud se trh obrátí proti nim.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Autor

Miroslav Plaňanský

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk