Teorie Elliottových vln

  • Technická analýza
  • Staňte se obchodníkem
5 minute(s)
Technická analýza je zajímavý způsob, jak analyzovat trhy. Ale často obchodníky rozděluje, protože existuje mnoho přístupů, jak číst grafy. Někteří se soustředí na opakující se vzorce, jiní zase porovnávají svíčky.

A pak je tady teorie Elliottových vln. Její zakladatel, Ralph Nelson Elliott, zjistil, že pohyby na finančních trzích vykazují tu charakteristiku, že se opakují. Tyto pohyby se nazývají vlny. Teorie Elliottových vln (anlg. Eliott Wave Theory) je široká komplexní teorie, kde trvá roky, než ji začnete dokonale ovládat. Důležité je to, že je velmi zajímavou součástí technické analýzy. Pojďme se na ni podívat blíže.

Koncept vln

Zakladatel teorie navrhl, že tržní cykly byly výsledkem reakcí investorů na vnější faktory nebo převládající masovou psychologii té doby. Zjistil, že pohyby nahru a dolu se objevují v opakujících se vzorcích, které dále rozdělil na další vzorce a nazval je “vlny” (angl. waves). 

Zní to povědomě? To proto, že “teorie vln” je založená podobně jako Dow teorie o vlnových pohybech na akciových trzích. Kvůli povaze trhů mohl Elliott tyto pohyby analyzovat hlouběji. Tržní pohyby přirovnal k fraktálům. Jsou to matematické struktury, které se v každé své menší části opakují. Elliott zjistil, že obchodní vzorce jsou strukturovány stejným způsobem. Jako další krok  začal zkoumat, jak bymohly být tyto vzorce využity jako predikativní indikátory budoucích pohybů na trzích. Výsledkem jeho teorie bylo, že pokud dokážete správně identifikovat opakující se cenové vzorce, můžete předvídat cenový vývoj v budoucnu. Proto jsou Elliottovy vlny pro obchodníky tak lákavé.

Impulzy a korekce

Ceny mají tendenci pohybovat se v impulzních a korekčních vlnách. Pokud víme, v jaké vlně se právě cena nachází a jaké byly nedavné vlny, pomůže nám to předvídat, kam se bude cena dále vyvíjet. 

Impulzní vlna je veliký cenový pohyb spojený s trendem. Rostoucí trend dosahuje vyšších cenových hladin, protože pohyb nahoru je větší než dolu, který se objevuje mezi vlnami nahoru. Naopak, korekční vlny jsou menší vlny, které se objevují uvnitř trendu. Můžete je vidět na příkladu níže.

impulzní a korekční vlny

V předchozí lekci jste se mohli dočíst, že při obchodování je nejlepší obchodovat s trendem. V teorii Elliottových vln by měl být obchod ve směru impulzních vln. To proto, že cena vytváří největší pohyby tímto směrem. Podle teorie impulzní vlny poskytují lepší příležitosti pro zisk než korekční vlny. Co tedy s těmi druhými? Zde je odpověď – korekční vlny se využívají pro vstup do trendového obchodu ve snaze zachytit další větší impulzní vlnu. 

Celková myšlenka je jednoduchá – mělo by se nakupovat během zpětných pohybů nebo korekčních vln při rostoucím trendu a držet se další impulzní vlny, dokud cena roste. Naopak, vstupovat do krátké pozice během korekčních vln při downtrendu a profitovat z další impulzní vlny směrem dolů. 

Koncept impulzních a korekčních vln se také využívá pro určení změny směru trendu. Pokud zaznamenáte veliké pohyby nahoru s menšími korekčními vlnami mezi nimi a poté mnohem větší pohyb směrem dolů, je to signál, že rostoucí trend je u konce. Protože se impulzy objevují ve směru trendu, veliký pohyb směrem dolů, který je větší než předchozí korekční vlny a veliký jako impulzní vlny směrem nahoru, značí to, že nastane klesající trend. Pokud jde trend dolů a objeví se veliká vlna směrem nahoru, která bude stejně veliká jako předchozí vlna směrem dolů při downtrendu, trend se nyní otočil v rostoucí a obchodníci by měli vyhledávat příležitosti pro nákup při další korekční vlně.

Principy teorie Elliottových vln 

Víme, že na finančních trzích musí být pohyb nahoru nebo dolu následován opačným pohybem. Price Action se dělí na trendy a korekce nebo boční pohyby. Trendy ukazují hlavní směr cenového vývoje, zatímco korekce jdou proti trendu.

Teorie Elliottových vln je založena na následujících principech:

  • Každý impulz je následován korekční reakcí
  • Pět vln ve směru hlavního trendu následovaných třemi korekcemi (pohyb 5-3)
  • Pohyb 5-3 ukončuje cyklus

Myšlenkou teorie Elliottových vln je utvářet tržní predikce na základě unikátních charakteristik, které Elliott objevil ve vlnových vzorcích. Impulzní vlna, která jde s hlavním trendem, je často tvořena 5 menšími vlnami, kde 3 z nich jsou menší impulzy a zbytek jsou korekční vlny. Tvoří vzorec 5 vln: impulz, korekce, impulz, korekce a další impulz. Těchto 5 vln se označuje číslicemi od 1 do 5. Poté je tento uptrend následován třemi nižšími vlnami: impulz směrem dolu, korekce nahoru a poté další impulz dolu. Tyto vlny se označují jako A, B a C.

model vln

Důležitým poznatkem je to, že zakladatel teorie zjistil, že tyto pohyby jsou fraktály. Co to znamená? Na jedné impulzní vlně můžeme najít při menší škále 5 dalších vln. Vezměme si například strukturu 5 vln na týdenním grafu. Podle této teorie se bude každá impulzivní vlna skládat z 5 menších vln, zatímco korekční vlnu budou tvořit 3 další vlny. Takto se bude proces opakovat dokola.

Tak jako impulzní a korekční vlny pomáhají určit vstup do obchodu a jakým směrem se bude vyvíjet trend, cenová struktura umožňuje to samé. Předpokládejme, že existuje veliký cenový pohyb nahoru – impulzní vlna – a je pravděpodobná korekce. Tato korekce se bude pravděpodobně skládat ze 3 vln: pokles, malé rally a poté další pokles (struktura 3 vln popsaná výše). Můžete tento vzorec využít pro lepší načasování obchodování tak, že počkáte na druhý pokles. U prvního poklesu může být příliš brzy, ale druhý pokles je pravděpodobný. 

Velikost korekce

Je užitečné vědět, kdy otvřít nákupnípozici, když se objeví korekce pohybu nahoru. Je užitečné vědět, kdy otevřít prodejní pozici, když zaznamenáte korekci pohybu dolů. Jak poznáte, že trend bude pokračovat? Elliottova teorie má odpověď. 

Podle vzorce 5 vln je první vlna první impulzní vlnou trendu a druhá vlna je první korekcí. Třetí vlna je další impulz následovaný korekční vlnou a poté impulzní vlnou.

Teorie Elliottových vln byla později rozvinuta AJ Frostem, Robertem Prechterem a Robertem Minerem, kteří vytvořili mnoho pravidel, jak by měla být teorie využita v praxi. Níže najdete nejdůležitější pravidla:

  1. Vlna 2 nesmí prolomit minimum vlny 1 při rostoucím trendu a maximum vlny 1 při klesajícím trendu.
  2. Vlna 3 nesmí být nejkratší ve smyslu délky a času v porovnání s vlnami 1 a 3.
  3. Vlna 4 nesmí překročit maximum vlny 1 při uptrendu a minimum vlny 1 při downtrendu.
  4. Vlna 4 nesmí být delší než vlna 2.

Podle této teorie mívá vlna 2 často 60% délku první vlny. Podívejme se na příklad. Pokud DAX vzrostl o 100 pips ve vlně 1, u druhé vlny bude pokles kolem 60 pips. Pokud se jedná o začátek klesajícího trendu a první vlna měla 200 pips, korekce nahoru bude kolem 120 pips. 

Za druhou vlnou následuje impulzní vlna 3. Třetí vlna trendu je často největší z celé struktury, obvykle větší než první vlna. Následuje vlna 4, která má typicky 30 – 40% velikost třetí vlny. Pokud například třetí vlna vzrostla o 200 pips, ve vlně 4 cena poklesne pravděpodobně o 60 až 80 pips. Stejný koncept platí pro klesající trend.

Mějte na paměti, že toto jsou průměrné hodnoty vysledované na mnoha obchodech a trendech. Korekční pohyby mohou být u každého obchodu větší nebo menší, než je průměr. Ale představa, jak veliká by měla korekce být, pomáhá načasovat vstup do pozice a zlepšit obchodování.

Podstata Elliottových vln

Princip vln je založen na myšlence, že rostoucí a klesající cenové pohyby mají tendenci se opakovat ve vlnách. Typická vlnová struktura je tvořena 5 vlnami ve směru trendu a následující 3 vlny formují korekční pohyb. Teorie Elliottových vln jako celek není jednoduchý koncept a vyžaduje čas na pochopení a ještě více pro správné využití. Mnoho obchodníků ale využívá odvozená pravidla teorie Elliottových vln a slučuje je s dalšími technickými analytickými nástroji a zvyšují tak pravděpodobnost úspěšného nastavení technické analýzy.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.