Velikost pozice - hodnota pipu a marže

  • Slovníček
  • ABC investování
2 minute(s)
Jednou z věcí, které si musíte jako začínající trader určit, je velikost pozic, se kterými budete vstupovat do trhu. Jedna věc je rozpoznat trend a obchodní příležitosti. Ale jak velké pozice do trhu zadat?

Volba samotného objemu pozic záleží na mnoha faktorech. Zejména se jedná o emocionální komfort a averzi k riziku, ale vždy bude objem hlavně záležet na money managementu, který plánujete aplikovat. Jinými slovy, porozumění objemu pozic je v tradingu klíčové, protože má přímý dopad na marži a hodnotu pipu.

Marže

Při otevření obchodu je potřeba mít na účtu určitou částku k blokování. Této částce se říká marže. Marže není náklad, ale je to částka, která se vám po dobu trvání obchodu zablokuje. Jakmile obchod ukončíte, částka je vám opět uvolněna k dalšímu obchodování. Spočítat si výšku marže je velmi důležité, protože vám pomůže nejen určit míru rizika, ale budete schopni určit, jestli vám zbývající částka na účtu dovolí otevírat další pozice.

Hodnota pipu

Druhou věcí, kterou objem obchodu ovlivní, je hodota pipu. Při obchodování je velmi důležité znát hodnotu pipu, zejména z pohledu řízení rizika. Měli byste vědět, jak moc bude vaše portfolio ovlivněno, pokud se trh pohne o 100 pipů ve směru Vámi otevřeného obchodu, nebo naopak proti vám.

Pro výpočet hodnoty pipu můžete znovu využít specifikační tabulku instrumentů.

Pro výpočet hodnoty pipu vynásobte nominální hodnotu jednoho lotu hodnotou pipu a dostanete výsledek v kótovací měně: 100000 x 0.0001 = 10 USD

To znamená, že když otevřete pozici o velikosti 1 lotu na GBP/USD a trh se pohne o 100 pips ve vašem směru, inkasujete profit $1,000 (10 USD x 100 pips). Na druhou stranu pokud trh půjde proti vám, utržíte ztrátu také $1,000. Tato kalkulace vám pomůže určit, na jaké hladině se nachází Vaše maximálně akceptovatelná ztráta a také dost možná vám pomůže určit Stop Loss.

Obecná představa je, že byste neměli riskovat více než 5 % svého kapitálu na jednu pozici. Důvodem je to, že obchodování je založeno na pravděpodobnosti a tudíž byste měli dát své strategii omezený prostor, abyste zjistili, zdali máte větší pravděpodobnost zisku než ztráty.

Otevřete jeden lot na GBP/USD s hodnotou jednoho pipu £10. Dodržíte také pravidlo toho, že nebudete riskovat více než 5 % svého kapitálu. Váš celkový kapitál tedy činí £5,000, takže vaše maximální akceptovatelná ztráta je £250, což je v přepočtu $324.

Pokud víte že hodnota jednoho pipu je $10 a vaše maximální ztráta je $380, poté vydělte 380 deseti a váš maximální Stop Loss je 38 pipů.

Pečlivě řiďte riziko

Jak bylo ukázáno výše, tak hodnota pipu i velikost marže hrají v tradingu důležitou roli. Zvolení optimálního objemu obchodní pozice je důležitou částí investování, protože správně zvolená velikost pozice vám umožní dále řídit obchod jednodušeji. Co více, hodnota pipu a marže hraje roli také v Risk Managementu. Pokud je váš obchod příliš velký, malý pohyb vás může z trhu vyřadit. To je důvod, proč byste měli dobře chápat obojí. Váš trading bude poté zodpovědnější i úspěšnější.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.