3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu

17:05 18 września 2020

Kluczowe posiedzenie Fed jest już za nami, ale kluczowe poziomy dla rynków wciąż pozostają w grze. W przyszłym tygodniu warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą dać sygnały dla rynków w najbliższym czasie.

US100, TSLA.US

Tesla oraz Nasdaq nie są „jednym” rynkiem, ale oczywiście ich korelacja jest ogromna. US100 obronił kluczowy dla siebie poziom 10930 punktów, nawet kilkukrotnie, choć z drugiej strony nie mieliśmy później rozpoczęcia nowego rajdu. Wobec tego głębsza korekta wciąż pozostaje w grze. Dużo może zależeć od nastrojów, które na rynku wyznaczy Tesla, która zdołała odrobić dużą część strat z ostatniego czasu. Tesla znajdzie się pod obserwacją rynku we wtorek wobec tzw. „Battery Day”. Inwestorzy oczekują, że ujawnione wtedy zostaną kluczowe rewelacje dotyczące żywotności baterii oraz związanych z tym kosztów. Oczekiwania są dosyć spore, wobec czego jest szansa na potencjalne spore ruchy, w zasadzie w obu kierunkach. Nastroje dotyczące Tesli mogą przełożyć się na nastroje na cały technologiczny US100.

GBPUSD

GBPUSD próbował odrabiać straty po ostatnich silnych spadkach wywołanych przez polityczną niepewność. Boris Johnson znajduje się pod obstrzałem, zarówno w kraju jak i na zewnątrz ze względu na proponowanie zmian związanych z umową Brexitową. Ryzyko wypowiedzenia „porozumienia wielkopiątkowego”, związanego z Irlandią Północną powoduje, że na funcie ponownie pojawiła się podaż. Przełamanie poziomu 1,2800 może mieć poważne konsekwencje dla pary.

DE30

Niemiecki DE30 jest odporny na to, co dzieje się zarówno w Europie jak i globalnie, a przede wszystkim na turbulencje na Wall Street, mocne euro, jastrzębi w pewnym sensie EBC, mocny przyrost przypadków koronawirusa w Europie czy w końcu agendę klimatyczną Komisji Europejskiej, która może być bardzo trudna dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Indeks pozostaje w formacji trójkąta, który ulega oczywiście zacieśnieniu i pretekstem do wybicia mogą być dane PMI opublikowane w środę. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót