Akcje Alcoa rosną po świetnym kwartale

19:13 16 kwietnia 2021

Akcje Alcoa (AA.US) wzrosły o prawie 8,0% po tym, jak producent aluminium ogłosił wyniki za pierwszy kwartał, które przewyższyły prognozy analityków. Firma Alcoa odnotowała zysk skorygowany w wysokości 0,79 USD i sprzedaż na poziomie 2,87 miliarda USD, podczas gdy analitycy spodziewali się zysku na poziomie 0,46 USD na akcję przy sprzedaży 2,65 miliarda USD. Zysk netto wyniósł 175 mln USD w I kwartale 2021 r. Dla porównania firma odnotowala dochód w wysokości 80 mln USD w I kwartale 2020 r. oraz  4 mln USD straty netto w IV kwartale 2020 r. Spółka odniosła korzyści z wysokich cen aluminium, które wzrosły ze względu na spory popyt z Chin oraz oczekiwania, iż ponowne otwarcie gospodarek pobudzi popyt na wszelkie produkty. Warto zauważyć, że aluminium używane jest w produkcji samochodów, samolotów czy produktach gospodarstwa domowego. 

„Za nami doskonały pierwszy kwartał z najlepszym wynikiem kwartalnym od rekordowego roku 2018” - powiedział prezes i dyrektor generalny Alcoa Roy Harvey. „Kontrolowaliśmy od początku do końca  koszty produkcji i czerpaliśmy korzyści z lepszego popytu i wyższych cen tlenku glinu i aluminium”.

Akcje Alcoa (AA.US) gwałtownie wzrosły po dobrych kwartalnych danych i znajduja sie na najwyższym poziomie od listopada 2018 r. Jeśli obecny nastrój się utrzyma, ruch wzrostowy może zostać przedłużony do oporu na poziomie 40,05 USD, co zbiega się z górną granicą wzrostowego kanalu. Z drugiej strony, jeśli sprzedającym uda się odzyskać kontrolę i przebić się poniżej dolnego limitu kanału, może to uruchomić impuls spadkowy w kierunku wsparcia na poziomie 27,50 USD. Źródło: xStation5

 

 

------------------------------------------------------------------

Jak zabezpieczyć swój portfel akcji przed spadkami? Obejrzyj poniższe wideo i przygotuj się na każdą ewentualność

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót