Akcje EDF rosną po pogłoskach o wyjściu z giełdy

11:19 7 kwietnia 2021

Akcje Electricite de France (EDF.FR), francuskiego przedsiębiorstwa energetycznego, rosną dziś o 7%, a w pewnym momencie zyskiwały nawet 10%. Ruch został wywołany przez doniesienia, że francuski rząd chce kupić udziały mniejszościowych akcjonariuszy i wycofać spółkę z rynku. Reuters podał, że rząd francuski może wydać nawet 10 mld euro na 16,3% akcji EDF, których obecnie nie posiada oraz na obligacje zamienne. 16,3% akcji wyceniono na 5,7 mld euro według wtorkowych cen zamknięcia, a obligacje zamienne na ok. 3 mld euro. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Finansów odrzucił jednak ten raport i odmówił potwierdzenia wspomnianej kwoty 10 mld euro. Źródła, z którymi rozmawiał Bloomberg, podają, że kwota ta jest zawyżona.

Notowania EDF otworzyły się dziś powyżej poziomu 78,6% Fibonacciego, wynikającego z pomiaru całego spadku po pandemii w 2020 roku. Chociaż część ruchu została zniesiona po tym, jak francuskie władze zaprzeczyły, że są skłonne wydać 10 mld euro na wycofanie Electricite de France z giełdy, kurs zdołał utrzymać się powyżej poziomu 78,6%, który powinien aktualnie stanowić wsparcie. Francuskie władze nie wykluczyły możliwości całkowitego wykupienia akcjonariuszy mniejszościowych, zaprzeczyły jedynie, że są skłonne wydać 10 mld EUR, o czym informował Retuers.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót