Akcje Twittera gwałtownie drożeją po tym, jak prezes Jack Dorsey ogłosił rezygnację

19:33 29 listopada 2021

Kurs akcji Twittera (TWTR.US) skoczył o ponad 12,0% w godzinach przedsesyjnych w następstwie doniesień, że współzałożyciel Jack Dorsey ustępuje z funkcji CEO firmy, a jego stanowisko przejmie Parag Agrawal, obecny dyrektor ds. technologii. Jak podała spółka, Dorsey pozostanie w zarządzie do co najmniej 2022 roku, a Bret Taylor zostanie niezależnym prezesem. "Zdecydowałem się opuścić Twittera, ponieważ wierzę, że firma jest gotowa, aby kontynuowac działalność juz bez swoich zalozycieli." - napisał Dorsey na Twitterze. 

"Moje zaufanie do Paraga jako CEO Twittera jest głębokie. Jego praca w ciągu ostatnich 10 lat miała charakter rozwojowy. Jestem głęboko wdzięczny za jego umiejętności, serce i duszę. Nadszedł jego czas, aby poprowadzić firmę" - powiedział Dorsey, który jest również dyrektorem generalnym Square Inc (SQ.US) zajmującej się płatnościami cyfrowymi. Wcześniej jeden z udziałowców Twittera, Elliot Management, zadał pytanie, czy Dorsey jest w stanie zarządzać obiema firmami..

Akcje Twittera (TWTR.US) rozpoczęły dzisiejsze notowania solidną wzrostową luką cenową w okolicach poziomu 52,00 USD, by później gwałtownie spaść w koljnych godzinach. Obecnie notowania zmierzają w kierunku lokalnego wsparcia na poziomie 43,50$, które zbiega ze zniesieniem 61,8% Fibonacciego oraz dolnym ograniczeniem struktury 1:1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót