Alert rynkowy: Bitcoin wielkim wygranym konfliktu handlowego

13:08 14 maja 2019

Konflikt handlowy pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi rozpętał się na nowo i ma zdecydowanie negatywny wpływ na wiele rynków jak np. indeksy giełdowe, dolar australijski czy soja. Jednakże, przeczesując rynki finansowe widać, że niektóre instrumenty wyraźnie zyskały. Zdecydowanym wygranym jest Bitcoin. Ta kryptowaluta zyskała 60% w maju, natomiast wzrost w tym roku przekracza już ponad 100%. W tej analizie przedstawiamy głębsze spojrzenie na powody odbicia Bitcoina oraz analizę wykresu.

Podsumowanie:

  • Bitcoin stał się ponownie bardzo atrakcyjny dla chińskich inwestorów
  • Decyzje Fidelity oraz Facebooka również wspierają cenę
  • Bitcoin ponownie w wyraźnym trendzie wzrostowym

Dlaczego Bitcoin zyskuje w momencie pogłębienia się konfliktu handlowego?

Za zyskiem Bitcoina w ostatnim czasie stoją trzy czynniki, które powiązane są ze wzrostem popytu na kryptowalutę wśród chińskich inwestorów:

1. Wysokie taryfy mogą oznaczać deprecjację juana, który może poprzez spadek przywrócić część konkurencyjności chińskiego eksportu. Chińscy inwestorzy mogą chcieć zdywersyfikować swoje środki w takie aktywa jak złoto, dolar, jen oraz krytpowaluty, aby nie stracić wartości swoich oszczędności przechowywanych w chińskich aktywach.

2. Bitcoin posiada jedną ważną przewagę w stosunku do innych aktywów – może być transferowany niemal anoniomowo, co nie jest łatwą sprawą w kraju z kontrolą przepływów kapitałowych.

3. Finalnie, reporter Bloomberga, Ed van de Walt wskazuje, że Bitcoin będzie używany przez przemytników, którzy będą chcieli obejść amerykańskie cła.

Może być ciężko zmierzyć wpływ tych czynników, ale wydaje się, że obecny konflikt handlowy wpływa zdecydowanie pozytywnie na to, co dzieje się z cenami kryptowalut. Jego dalszy rozwój może mieć ogromny wpływ na to, co dzieje się z kryptowalutami.

Inne czynniki w grze

W naszej analizie w poprzednim tygodniu wspomnieliśmy o dwóch dodatkowych czynnikach, które warto przywołać. Oferta Fidelity dla inwestorów instytucjonalnych oraz zainteresowanie technologią blockchain przez Facebook’a. Oprócz tego Facebooka zapowiedział złagodzenie zasad dotyczących marketingu związanego z kryptowalutami. Ostatnim ciekawym czynnikiem, który odgrywa ważną rolę jest potencjalny zakaz „kopania” Bitcoina w Chinach. To z pewnością znacząco zwiększyłoby koszt wydobycia na świecie.

 

Jeżeli miesiąc maj zakończyłby się dzisiaj, byłby to największy miesięczny wzrost od połowy 2017 roku. Źródło: xStation5

Patrząc na wykres Bitcoina jest jasne, że można obecny rajd przyrównać do tego co działo się w drugiej połowie 2017 roku. Obecnie trwa 8 z rzędu tydzień wzrostów, natomiast ostatnia znacząca korekta miała miejsce w lutym. Po pokonaniu bariery 6000 USD następuje pytanie, jak sporo uda się urwać ze spadków z całego zeszłego roku. Kluczowym poziomem technicznym jest poziom 9800 USD – jest to poziom 61.8 całej fali spadkowej oraz lokalny dołek z kwietnia 2018 roku. Co więcej, jest to niewiele niżej ważnego 5 cyfrowego poziomu cenowego, który ostatnio był widoczny w marcu zeszłego roku.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót