Alert rynkowy – Czego oczekiwać od decyzji EBC?

12:33 11 września 2019

Europejski Bank Centralny ogłasza swoją decyzję w czwartek i jest to jedna z najbardziej oczekiwanych decyzji w tym roku. Bank ma odpowiedzieć na spowalniającą gospodarkę i oczekiwania rynku w stosunku do tego wydarzenia są dosyć spore. W tej analizie przedstawiamy najbardziej prawdopodobne scenariusze oraz przyglądamy się dwóm najbardziej narażonym rynkom: EURUSD oraz DE30.

Decyzja EBC – tło obecnej sytuacji

Pod koniec 2018 roku EBC wygasił swój program skupowania aktywów QE i miał nadzieję na powolne podwyższanie stóp procentowych. Realia gospodarcze brutalnie zrewidowały te oczekiwania, pokazując wyraźne spowolnienie w przemyśle oraz handlu, globalne spowolnienie gospodarcze, geopolityczne ryzyko oraz wciąż frustrująco niską inflację. To wszystko wywołało dosyć mocne oczekiwania w stosunku do banku centralnego. EBC już zakomunikował, że pracuje nad pewnymi rozwiązaniami i te mają zostać ogłoszone właśnie w czwartek. Decyzja opublikowana zostanie o godzinie 13:45 polskiego czasu, natomiast konferencja prasowa będzie miała miejsce o 14:30.

Czego oczekuje rynek?

Decyzję EBC trzeba rozważać w trzech płaszczyznach, które dotyczą stopy depozytowej, poziomowania stóp procentowych oraz programu QE. Rynek natomiast oczekuje wszystkich trzech tych rozwiązań. Stopa depozytowa znajduje się na poziomie -0,4% i oczekiwania wskazują na cięcie przynajmniej na poziomie 10 punktów bazowych, natomiast najczęściej wskazuje się na cięcie na poziomie 20 pb do poziomu -0,6%. Negatywne stopy procentowe są bardzo bolesne dla banków komercyjnych (te nie pobierają opłat za depozyty, ale umieszczając środki w EBC muszą już takie opłaty związane z negatywnymi stopami procentowymi uiszczać). Wobec tego oczekuje się, że cięcie stóp procentowych nastąpi wraz z poziomowaniem stóp, co pozwoli bankom na złożenie depozytu na pewną kwotę z oprocentowaniem na poziomie 0% lub mniej negatywną stopą niż oficjalna. Finalnie, rynek oczekuje programu QE na poziomie przynajmniej 30 mld EUR miesięcznie przez 9 miesięcy. Kombinacja tych oczekiwań jest konsensusem rynkowym i reakcja będzie zależała od tego jak decyzja będzie się od nich różniła.

Czy te oczekiwania są uzasadnione?

Odkąd Olli Rehn z EBC nawoływał do „bazooki z luzowaniem” rynkowe oczekiwania wzrosły znacząco, co doprowadziło do znacznych spadków na EURUSD oraz wyraźnych wzrostów na DE30. Sytuacja doszła do takiego momentu, że dostarczenie więcej niż oczekuje tego rynek jest praktycznie niemożliwe dla EBC, wobec tego wydaje się, że konsensus rynkowy jest w tym momencie najlepszym scenariuszem dla rynku akcyjnego (i jednocześnie najgorszym dla euro). Czy EBC może rozczarować? Teoretycznie wydaje się, że decyzja dotycząca cięcia stóp procentowych jest praktycznie pewna i debata powinna dotyczyć jedynie wielkości cięcia. Zdecydowanie ważniejszym pytaniem jest to dotyczące programu QE. Jest to związane z tym, że wielu członków banku wyrażało się sceptycznie o tym programie. Wobec tego wydaje się, że ewentualne QE będzie bardzo małe albo warunkowe w zależności od dalszego losu gospodarki. Taka decyzja z pewnością spotkałaby się z rozczarowaniem ze strony inwestorów. Mario Draghi może wskazać, że sektor usług oraz rynek pracy pozostają względnie w dobrej kondycji i zostawi ewentualne kontrowersyjne decyzje dla swojej następczyni (która rozpoczyna swoją pracę w listopadzie).

Rynki na które należy zwrócić uwagę:

DE30

 

Niemiecki indeks DE30 (DAX fut.) zaliczył wyraźny rajd cenowy od końca sierpnia i oczekiwania dotyczące ogromnego luzowania wyjaśniają większość tego ruchu. Wobec tego ewentualne rozczarowanie może wpłynąć istotnie na dalsze ruchy. Cena zaliczyła już podobny zasięg wzrostowy jak w czerwcu. W tym miejscu widać jednak sporo miejsc oporu takich jak górne ograniczenie spadkowego kanału oraz zasięg formacji odwróconej głowy z ramionami. Byki musiałyby mieć wyraźny powód, aby przebić się przez ten opór. Najbliższe wsparcie zlokalizowane jest przy 11850 punktów. Źródło: xStation5

EURUSD

 

Para EURUSD znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym  i to nie zmieniło się pomimo kilku prób wybicia się z niego. Zwykle ekspansja monetarna nie jest zbyt pozytywna dla lokalnej waluty, ale w przypadku mniejszego programu QE od oczekiwań lub braku QE może to być pozytywna informacja dla euro. Kluczowe poziomy to 1,0930 w przypadku kontynuacji spadków lub 1,1115 w przypadku odbicia. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót