Alert rynkowy: Czy sezon wyników wesprze Wall Street?

11:33 10 lipca 2019

Amerykański sezon wyników za drugi kwartał rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia. Można się spodziewać, że znaczenie dla wyceny akcji, będą miały nie tylko raportowane zyski, ale również prognozy firm. Będą one równie ważne przy ocenie, czy Wall Street ma jeszcze trochę paliwa do kontynuowania hossy.

Podsumowanie:

  • Sezon wyników w USA rozpoczyna się w poniedziałek
  • Poprzeczka wydaje się być umieszczona nisko, co daje szansę na pozytywną niespodziankę.
  • SP500 znajduje się na wysokości szczytów wszech czasów
  • Niskie oczekiwania

Jak to zwykle bywa, poprzeczka przed wynikami za 2Q jest dość niska. Zgodnie z danymi Factset, mediana prognoz analityków wskazuje na spadek o 2,6% w ujęciu rocznym. Jeśli historia ma stanowić wskazówkę co do przyszłych ruchów, można oczekiwać, że te niezbyt wymagające oczekiwania, powinny być dość łatwo pokonane. Tak było w przeszłości, gdy konsensus w sprawie wyników (SP500) został pokonany o 4-6%. Dlatego też nieco ponure oczekiwania przed sezonem 2Q należy traktować z pewną rezerwą. Co ważne, naszym zdaniem wyniki nie będą jedynym istotnym wskaźnikiem, który należy obserwować, ponieważ prognozy publikowane przez spółki powinny być równie godne uwagi. Wynika to z faktu, że firmy amerykańskie muszą wziąć pod uwagę pewne kluczowe aspekty, takie jak trwający spór handlowy z Chinami, stopień złagodzenia polityki pieniężnej, który może być zapewniony przez Rezerwę Federalną oraz ogólne warunki gospodarcze. Należy pamiętać, że niektóre sektory, w tym sektor informatyczny i materiałowy, są szczególnie narażone na popyt zagraniczny, w związku z czym wskazówki oferowane przez firmy z tych sektorów mogą mieć jeszcze większe znaczenie.

Miejsce do wzrostów

Pomimo faktu, że SP500 osiągnął ostatnio swój nowy rekord wszech czasów, indeks nie wydaje się być w przeważającej mierze przeszacowany w oparciu o standaryzowany wskaźnik P/E. Źródło: Bloomberg, XTB Research

Biorąc pod uwagę fakt, że oczekiwania nie są zbyt wygórowane, można przypuszczać, że powinny zostać przebite, co może stanowić bodziec dla Wall Street do dalszego ruchu w górę. Oczywiście wiele zmieniło się od pierwszego kwartału pod względem wyceny akcji w USA, jednak na podstawie wskaźnika P/E nie można powiedzieć, że obecna wycena jest nieuzasadniona. Ponadto, po przeanalizowaniu wskaźnika P/E (uwzględnia on 2-letnie okno danych tygodniowych) dla trzech głównych indeksów amerykańskich doszliśmy do wniosku, że indeksy amerykańskie mogą mieć jeszcze trochę miejsca, aby pozytywnie zareagować na lepsze od spodziewanych wyników.

Kalendarz na przyszły tydzień (wybrane spółki)

Poniedziałek, 15 lipca

  • Citi


Wtorek, 16 lipca, 16 lipca.

  • JP Morgan, Goldman Sachs, Well Fargo, Johnson & Johnson.


Środa, 17 lipca.

  • Netflix, Morgan Stanley, IBM, Bank of America ML


Czwartek, 18 lipca.

  • Microsoft, Philip Morris.


Piątek, 19 lipca

  • American Express


Analiza techniczna

Z technicznego punktu widzenia widzimy odwrót w SP500 (US500) po tym, jak w maju uderzył w 123,6% odwrót niedźwiedzich huśtawek. Niektóre ważne wsparcie może być określone na poziomie około 2950 punktów i 2905 punktów. Z kolei główne poziomy oporu można znaleźć w pobliżu 3005 punktów, a wyższe w pobliżu 3065 punktów, czyli 150-procentowe cofnięcie wspomnianego huśtawki. Źródło: xStation5.
 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót