Allegro pod dużą presją sprzedających

12:21 13 października 2021

Allegro (ALE.PL) jest w tym roku jedną z najgorzej radzących sobie spółek wchodzących w skład WIG20. Ceny akcji spółki kontynuują spadki po tym jak we wtorek na rynek polski została wprowadzona usługa Amazon Prime, jeden z kluczowych projektów amerykańskiego przedsiębiorstwa Amazon.com (AMZN.US). Tylko wczorajsza sesja wystarczyła aby wartość przedsiębiorstwa spadła o niemal 4 mld zł. Dzisiaj spółka notuje spadki o niemal 3.5%. Od wczoraj cena akcji spadła o 7.5%. 

To z pewnością nie jest łatwy tydzień dla akcjonariuszy naszego rodzimego potentata rynku e-commerce. Wracając do czasów, kiedy to o wejściu Amazona na rynek Polski dopiero spekulowano, wzrok inwestorów już wtedy skupiał się na potencjalnych zmianach jakie ekspansja amerykańskiego przedsiębiorstwa mogłaby wprowadzić. Amazon działa w Polsce od 2 marca 2021 roku i tym samym zaczął udostępniać Polakom dostęp do dokonywania łatwych i sprawnych zakupów z każdego zakątka świata. Już wtedy spekulowano jaki los może czekać Allegro, czy pomimo skali i siatek logistycznych spółki Amazon, nasza polska spółka e-commerce może wyjść z tej “batalii” o klienta, jako zwycięzca. Warto również nadmienić, że konkurencyjny AliExpress, niedawno otworzył swoje centrum logistyczne pod Łodzią. Konkurencja na polskim rynku się ciągle zacieśnia. Czy wczorajsze wprowadzenie usługi Amazon Prime do Polski sprawi, że dominacja Allegro spadnie? Odpowiedzi na to pytanie uzyskamy z biegiem czasu. Niezaprzeczalnie jednak, wprowadzenie tej platformy jest krokiem milowym w przejęciu części polskiego rynku. Z drugiej jednak strony samo wejście Amazona jako oficjalnego sprzedawcy w Polsce nie doprowadziło do negatywnej rewolucji w zakupach na Allegro.  

Usługa Prime jest w Polsce oferowana po bardzo korzystnej cenie 49 zł za roczny dostęp, gdzie w Niemczech za pakiet obejmujący podobne usługi, klient musi zapłacić 69 euro (około 316 zł).

Wykres Allegro (ALE), interwał D1, silne wsparcie między 49 zł a 52 zł . Źródło: xStation 5 

Podchodząc do spółki w sposób analityczny, od września tego roku akcje firmy są w silnym trendzie spadkowym, a cena zbliża się do ważnego wsparcia, utworzonego w marcu i maju bieżącego roku. Przebicie w dół ceny 49 zł za akcję mogłoby doprowadzić do pogłębienia spadków. Jeśli natomiast wsparcie cenowe zostanie obronione, kluczowym będzie silne pokonanie oporu na poziomie 59.5 zł za akcję. 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót