ASML traci mimo dobrych wyników kwartalnych

14:19 25 stycznia 2023

Akcje ASML (ASML.NL) spadły w środę o prawie 2%, mimo że jedna z największych europejskich firm technologicznych opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki za IV kwartał i wydała optymistyczną prognozę finansową.

  • Zysk netto w IV kw. 1,82 mld euro powyżej szacunków analityków na poziomie 1,70 mld euro

  • Przychody wzrosły o ponad 29% do 6,43 mld euro i przekroczyły szacunki rynkowe, które mówiły o 6,38 mld euro

  • Z drugiej strony, całoroczny zysk netto spadł o ponad 4% do 5,6 mld euro.

  • Holenderska firma podała, że portfel zamówień skoczył do rekordowego poziomu 40 mld euro (43,62 mld dolarów) na koniec roku.

  • ASML dostarcza maszyny do "litografii", które są niezbędne do produkcji półprzewodników dla gigantów przemysłu, takich jak Taiwan Semiconductor (TSM.US) czy Intel (INTC.US) i spodziewa się 25% wzrostu sprzedaży w 2023 roku

  • Holenderska firma oczekuje w I kwartale 2023 roku sprzedaży netto w regionie między 6,1 mld euro a 6,5 mld euro oraz marży brutto między 49% a 50%

  • Chiny stanowiły około 15% sprzedaży w 2022 roku. Ten trend ma się utrzymać w 2023 roku

  • Niemniej zapasy chipów związanych z produktami konsumenckimi rosną ze względu na niski popyt, jednak klienci AMSL wierzą, że będzie to "krótkotrwałe" i dlatego nie anulują zamówień

Akcje ASML (ASML.NL) gwałtownie cofnęły się, gdyż kupującym nie udało się wybić ponad kluczowy opór na poziomie 626,00 EUR, który zbiega się z mierzeniem 61,85% Fibo fali spadkowej zapoczątkowanej w listopadzie 2021 r. oraz górnym ograniczeniem formacji trójkąta. Najbliższe wsparcie do obserwowania znajduje się na poziomie 579,50 EUR, a jego zanegowanie mogłoby dostarczyć więcej paliwa rynkowym niedźwiedziom. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót