AUDUSD schodzi na niższe poziomy po publikacji "minutes" RBA

09:31 19 listopada 2019

Podsumowanie:

  • Członkowie RBA dyskutowli o obniżeniu poziomu stóp procentowych
  • Australijski Bank Centlrany zwrócił uwagę na negatywny wpływ niższych stóp na osczędzajacych oraz mniejsze zaufanie
  • Dolar australijski traci o poranku, prawdopodbieńswo co to cięcia w nastepnym miesiacu wynosi 30%

Dolar australijski jest najgorzej radzącą sobie walutą w koszyku G10 o poranku. W nocy poznaliśmy protokół z ostatniego posiedzenia RBA, w którym członkowie dyskutowali o możliwej obniżce poziomu stóp procentowych. Niemniej została również zwrócona uwaga na negatywne skutki takiego rozwiązania, niższe stopy procentowe źle wpływają na oszczędzających, a także na ogólne nastroje rynkowe. Powiedziano także o gotowości do dalszego luzowania polityki monetarnej jeśli tylko będzie to potrzebne.

Jakie można wysnuć wnioski po zapiskach z ostatniego posiedzenia? Cóż, w praktyce australijski bank centralny może być bliski efektywnych stóp procentowych (co najwyżej dwie podwyżki stóp procentowych wydają się być możliwe  przy obecnej retoryce RBA). Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że bank do tej pory nie był w stanie osiągnąć celu inflacyjnego wynoszącego 2-3%, można by pomyśleć, że mógłby on zastosować niekonwencjonalne środki w celu pobudzenia wzrostu płac i wzrostu gospodarczego. Idea luzowania ilościowego była już omawiana przez niektórych lokalnych ekspertów jak i RBA. Z drugiej strony, w Stanach Zjednoczonych, Japonii i strefie euro takie programy nie odniosły prawie żadnych sukcesów, dlatego też RBA może niechętnie podążać śladami innych banków centralnych. Jak dotąd rynki wyceniają kolejną obniżkę stóp o 25 pb w Australii w pierwszej połowie 2020 roku, a biorąc pod uwagę fakt, że Fed prawdopodobnie zakończył cięcia, można sądzić, że dolar australijski będzie się znajdować pod presją sprzedających, co uniemożliwi zawarcie kompleksowej umowy handlowej między USA a Chinami.

Kolejna obniżka stóp procentowych w Australii wydaje się prawdopodbna dopiero w 2020 roku. Źródło Bloomberg

Patrząc jednak na wykres AUDUSD, nocne spadki są odrabiane. Aktualnie kurs znajduje się ponownie powyżej poziomu 0,6800. Niemniej jako kluczowy opór należy traktować poziom 0,6820, dopóki notowania znjaudją się poniżej, isntieje szsana na dalsze spadki. Źróło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót