Bitcoin próbuje utrzymać momentum ⚡

15:43 6 grudnia 2022

Bitcoin próbuje utrzymać się w okolicach 17 000 USD mimo pogarszającego się sentymentu na giełdowych indeksach. Firma analityczna Glassnode poinformowała o osiągnieciu przez główną kryptowalutę kilku istotnych poziomów on-chain:

Średnia zrealizowanych strat znalazła się na nowych historycznych szczytach przy 0.60, wskazując na postępujące, bezprecedensowe wyprzedanie rynku kryptowalut. Historycznie poziomy te okazywały się być okazjami do akumulacji i zwiastowały zbliżający się rajd kryptowalutowych byków. Poziom zrealizowanych przez rynek od 2011 roku strat stał się 14 krotnie większy od poziomu zrealizowanych zysków. Widzimy też zachowaną '4 letnią cykliczność' w relacji do poprzednich 'zim kryptowalutowych', z 2011, 2015 i 2018 roku. Źródło: Glassnode

Wykres pokazuje dwie metryki on-chain, które mają lepiej przedstawić podstawę kosztów sieci i które były naruszane w poprzednich rynkach niedźwiedzia. Cena zbalansowana (Balanced price, niebieska wstęga) to eksperymentalna próba uchwycenia 'godziwej' wyceny Bitcoina przez pomiar różnicy między wartością jaką inwestorzy za niego zapłacili, a wartością upłynnionych Bitcoinów (Transfered price).  Delta cenowa (Delta price, fioletowa wstęga) to różnica między zrealizowanym kapitałem Bitcoina a kapitalizacją dzieloną przez krążącą podaż, średnia ruchoma dotyczy całkowitego okresu istnienia Bitcoina. W żadnej z poprzednich bess cena Bitcoina nie spadała poniżej 'Delta Price' (fioletowy). Tylko przez około 136 spośród 4518 ostatnich dni BTC było okresem w którym mogliśmy zobaczyć, że cena 'dotyka' zbalansowanej ceny. Obecnie widzimy, że obie linie znajdują się między 15 500 USD a 12 000 USD. Cena Bitcoina znalazła się na krótko w okolicach zbalansowanej ceny po upadku FTX, byki jednak szybko zareagowały wznosząc notowania w górę. W historii BTC cena zbalansowana okazywała się być ostatecznym poziomem wsparcia dla Bitcoina, poniżej którego spadki nigdy nie miały miejsca.Źródło: Glassnode

Wykres Bitcoina, interwał M30. Główna kryptowaluta zdołała utrzymać poziom 17 000 USD mimo wczorajszej dynamicznej wyprzedaży, w czasie której podaż szybko zepchnęła byki do defensywy i nie pozwoliła osiągnąć poziom 17 500 USD. Widzimy też, że Bitcoin wciąż koreluje z indeksem NASDAQ (żółty wykres). Wczorajsze spadki na indeksach przełożyły się na sentyment w branży kryptowalut. W efekcie Bitcoin znów osunął się poniżej 200 sesyjnej średniej (czerwona linia), a kolejnym najbliższym wsparciem są poziomy przy 16 800 USD, gdzie znajduje się 38.2 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej w końcówce listopada. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót